null

Wydział Oświaty i Wychowania – podsumowanie 2021

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Szkoła Podstawowa, nauczanie początkowe, dzieci w ławkach podczas lekcji.
Autor: m.st. Warszawa

Inwestycje w nowoczesne technologie, zwiększanie zaangażowania w projekty on-line, pozyskiwanie środków na projekty rozwijające kompetencje nauczycieli i zainteresowania uczniów – to nieliczne wyzwania, przed którymi stanął w 2021 roku Zarząd Dzielnicy i Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

W związku z planowanym rozpoczęciem działalności nowej szkoły podstawowej przy ul. Anny German przeprowadziliśmy skomplikowaną procedurę utworzenia klas 1-3, które w II semestrze roku szkolnego 2021/2022 rozpoczną naukę w Szkole Podstawowej nr 396.

Po poważnych zmianach w systemie nauki, wprowadzeniu nauczania zdalnego i ograniczeniu relacji bezpośrednich wśród uczniów, zdecydowaliśmy, że w tym roku zwrócimy szczególną uwagę na wzmocnienie kompetencji nauczycieli i zaangażowania uczniów w zakresie wykorzystania nowych technologii w procesie nauczania. Doposażaliśmy więc nasze placówki w nowoczesny sprzęt, w tym tablice interaktywne, szkoliliśmy nauczycieli, staraliśmy się tez pozyskać dodatkowe finansowanie na programy zachęcające uczniów do rozwijania umiejętności i zainteresowań. Duży nacisk położyliśmy również na popularyzację aktywności sportowej wśród uczniów i sfinansowaliśmy zakup nowego sprzętu sportowego dla naszych szkół – mówi Renata Kozłowska, zastępca burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, podsumowując rok 2021.

Zaangażowanie w inicjatywy edukacyjne

Żoliborskie placówki edukacyjne bardzo efektywnie występowały o fundusze na realizację programów, które umożliwiały podnoszenie kwalifikacji i rozwój zainteresowań zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. 330 szkół z województwa mazowieckiego, w tym żoliborskie I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Limanowskiego zostało objęte mazowieckim programem przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego „Edukacja dla rozwoju regionu”, aby w kreatywny sposób wykorzystywać nowe technologie w procesie nauczania i wprowadzić pozytywne zmiany w sposobie prowadzenia lekcji. Całkowita wartość projektu dla wszystkich szkół wyniosła 55 624 305,00 zł, a środki przeznaczono na zakup sprzętu i oprogramowania oraz doskonalenie kompetencji w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów cyfrowych i różnych aplikacji.

Blisko 943 tys. zł otrzymało 6 szkół podstawowych w programie MEN „Laboratoria Przyszłości”, którego celem jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM: nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka. Trzy szkoły dołączyły do pilotażowego przedsięwzięcia „Poznaj Polskę, w ramach którego można było uzyskać 80 proc. dofinansowania do organizacji wycieczek szkolnych do miejsc związanych z zabytkami kultury, tradycji, a także osiągnięciami polskiej nauki. Łączna suma dofinansowania wyniosła 34 760 zł, a Żoliborz był jedną z dwóch warszawskich dzielnic, którym udało się złożyć wniosek przed wyczerpaniem puli środków przeznaczonych przez MEN.

Prawie 46 tys. zł pozyskały ze środków Biura Edukacji m.st. Warszawy trzy szkoły średnie w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych m.in. na działania związane z rozwojem zainteresowań naukowych z wykorzystaniem metod nauczania on-line, przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej, czy edukacji medialnej i wykorzystania technologii Informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w nauczaniu.

Rekrutacja

W roku szkolnym 2021/22 w szkołach podstawowych utworzyliśmy cztery oddziały przedszkolne, do których przyjętych zostało 98 dzieci. W klasach I w szkołach podstawowych naukę rozpoczęło 453 uczniów w łącznie 20 oddziałach. Klasy dwujęzyczne zostały utworzone w dwóch szkołach podstawowych: SP nr 68 z Oddziałami Integracyjnymi im. Artura Oppmana (język angielski) oraz SP nr 267 im. Juliusza Słowackiego (język francuski) i uczy się w nich łącznie 51 dzieci.

W klasach I szkół ponadpodstawowych naukę rozpoczęło 1414 uczniów. Uczęszczają oni do łącznie 46 klas w 17 szkołach. Z tego, w liceach ogólnokształcących powstało 25 klas, w których uczy się 768 nastolatków. Profili technicznych i zawodowych powstało 21 i naukę rozpoczęło w nich w sumie 66 osób.

Do 12 przedszkoli publicznych na Żoliborzu przyjęto w tym roku szkolnym 473 dzieci, a dla 34 dzieci w wieku 3 i 4 lat pozyskano miejsca w innych dzielnicach Warszawy. W roku szkolnym 2021/22 w przedszkolach publicznych utworzonych zostało 66 grup oraz 2 w przedszkolu niepublicznym. Do publicznych przedszkoli na Żoliborzu uczęszcza 1510 dzieci 3, 4, 5 i 6-letnich, z tego 1037 to dzieci kontynuujące. Natomiast do wszystkich 68 oddziałów przedszkolnych przyjęto łącznie 1576 dzieci.

SP nr 396 przy ul. Anny German

W 2021 roku przeprowadzone zostały również prace związane z przygotowaniem do uruchomienia nowej Szkoły Podstawowej nr 396 przy ul. Anny German. Na podstawie zebranych wśród rodziców deklaracji uruchomione zostały oddziały klas I Anny German w Szkole Podstawowej nr 92 i w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 68. Utworzyliśmy 4 klasy pierwsze oraz po jednej klasie II i III. Uczniowie naukę w nowej szkole rozpoczną w lutym 2022 roku, a przedszkolaki we wrześniu 2022 roku.

Wspieranie młodych talentów

Sześć żoliborskich szkół (dwie szkoły podstawowe i cztery szkoły średnie) uczestniczy w projekcie WARS i SAWA w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych. Jego celem jest wspieranie uzdolnionych uczniów poprzez stworzenie systemu wymiany doświadczeń szkół, nauczycieli, rodziców, po to, by wspólnie pomagać dzieciom w ich rozwoju intelektualnym i fizycznym. Szkoły działające w programie otrzymują Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA i tworzą warszawską sieć szkół wspierających uzdolnionych.

Więcej informacji o tych i innych inicjatywach znajduje się w prezentacji.