null

XLIII Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję

Posiedzenie odbędzie się dnia 1 lutego 2023 r. /środa/ o godz. 17.00 w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz w s. 328 w XLIII Sesję Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
trybie stacjonarnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z obrad XLII sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady m.st. Warszawy o nadanie nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – druk nr 261
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi nr CRSiW  499/2022 z dnia 6 lipca 2022 r. na działania Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz - druk nr 262
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 7 listopada 2022 r. na działanie Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy  - druk nr 263
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy na 2023 rok - druk nr 264
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy za 2022 rok - druk nr 265
 9. Informacja o pracach Zarządu Dzielnicy między sesjami.
 10. Zapytania radnych.
 11. Sprawy różne, wolne wnioski.
 12. Zakończenie posiedzenia.

Protokół z obrad XLII Sesji Rady Dzielnicy Żoliborz znajduje się do wglądu w Wydziale Obsługi Rady Dzielnicy. Obrady Sesji Rady Dzielnicy są jawne, co oznacza, że mogą im przysłuchiwać się mieszkańcy Dzielnicy i inne zainteresowane osoby.

Przewodniczący
Rady Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy

Piotr Wertenstein – Żuławski