null

XXIX Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy - 07.07.2021 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję: XXIX SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY 

Posiedzenie odbędzie się dnia 7 lipca 2021 r. o godz. 17.00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu z obrad XXVIII sesji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy w roku 2020” - druk nr 172
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy o nadanie nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy - druk nr 173
  6. Informacja o pracach Zarządu Dzielnicy między sesjami.
  7. Zapytania radnych.
  8. Sprawy różne, wolne wnioski.
  9. Zakończenie posiedzenia.

Protokół z obrad XXVIII Sesji Rady Dzielnicy Żoliborz znajduje się do wglądu w Wydziale Obsługi Rady Dzielnicy. Obrady Sesji Rady Dzielnicy są jawne, co oznacza, że mogą im przysłuchiwać się mieszkańcy Dzielnicy i inne zainteresowane osoby.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
Piotr Wertenstein – Żuławski


Szanowni Państwo,

informujemy, iż na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374), zmienionej ustawą z dnia 31 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 568), XXIX Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w dniu 7 lipca 2021 r. godz. 17:00 odbędzie się w trybie posiedzenia zdalnego.

Odnośnik do transmisji on-line dostępny będzie na stronie http://zoliborz.esesja.pl/

Osoby pragnące uczestniczyć w posiedzeniu proszone są o zgłoszenie na adres mailowy: Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl do dnia poprzedzającego komisję.

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko, numer telefonu oraz numer punktu porządku obrad, którego dotyczy zgłoszenie, należy również załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści: „W związku z moim udziałem w posiedzeniu sesji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wyrażam zgodę na udostępnienie przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, jako informacji publicznej, moich danych osobowych w zakresie obejmującym moje imię, nazwisko, wizerunek utrwalony na nagraniu z posiedzenia oraz treść wypowiedzi.”

W dniu sesji do godz. 14:00 osoba zainteresowana otrzyma link, za pomocą którego będzie mogła uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu.

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na posiedzeniu sesji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie merytorycznym.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zgłosić swoje pytania pisząc na adres Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl