null

XXVIII Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy - 19.05.2021 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję: XXVII SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY Posiedzenie odbędzie się dnia 19 maja 2021 r. o godz. 17.00 w trybie zdalnym.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu z obrad XXVI sesji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2021 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 1156/21 z dnia 11 maja 2021 r. - druk nr 161
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy w zakresie obejmującym uzupełnienie tego dokumentu o ustalenia dotyczące zabudowy śródmiejskiej - druk nr 162
  6. Informacja o pracach Zarządu Dzielnicy między sesjami.
  7. Zapytania radnych.
  8. Sprawy różne, wolne wnioski.
  9. Zakończenie posiedzenia.

Protokół z obrad XXVI Sesji Rady Dzielnicy Żoliborz znajduje się do wglądu w Wydziale Obsługi Rady Dzielnicy. Obrady Sesji Rady Dzielnicy są jawne, co oznacza, że mogą im przysłuchiwać się mieszkańcy Dzielnicy i inne zainteresowane osoby.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
Piotr Wertenstein – Żuławski