null

XXXI Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy - 06.10.2021 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję:

XXXI SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

Posiedzenie odbędzie się dnia 6 października 2021 r. o godz. 17.00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu z obrad XXX sesji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2021 r. proponowanych  przez  Zarząd  Dzielnicy  zgodnie z  Uchwałą   Nr 1282/21 z dnia 6 września 2021 r. wraz z autopoprawką wprowadzoną Uchwałą Nr 1309/21 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 28 września 2021 r. – DRUK NR 187 i DRUK NR 187A
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy na rok 2022 DRUK NR 188
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – DRUK NR 189
  7. Informacja o pracach Zarządu Dzielnicy między sesjami.
  8. Zapytania radnych.
  9. Sprawy różne, wolne wnioski.
  10. Zakończenie posiedzenia.

Protokół z obrad XXX Sesji Rady Dzielnicy Żoliborz znajduje się do wglądu w Wydziale Obsługi Rady Dzielnicy. Obrady Sesji Rady Dzielnicy są jawne, co oznacza, że mogą im przysłuchiwać się mieszkańcy Dzielnicy i inne zainteresowane osoby.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
Piotr Wertenstein – Żuławski