null

XXXII Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy - 20.10.2021 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję:

XXXII SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

Posiedzenie odbędzie się dnia 20 października 2021 r. o godz. 17.00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2022 rok DRUK NR 191
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2021-2025  DRUK NR 192
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu parku Kaskada – DRUK NR 193
  6. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych za 2020 r. złożonych Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy do końca kwietnia 2021 roku - DRUK NR 194

  1. Informacja o pracach Zarządu Dzielnicy między sesjami.
  2. Zapytania radnych.
  3. Sprawy różne, wolne wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Obrady Sesji Rady Dzielnicy są jawne, co oznacza, że mogą im przysłuchiwać się mieszkańcy Dzielnicy i inne zainteresowane osoby.
 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Dzielnicy Żoliborz

m.st. Warszawy

Piotr Wertenstein – Żuławski