null

XXXVI Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy -15-03-2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa, dnia 08.03.2022 r.

Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję:

XXXVI SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

Posiedzenie odbędzie się dnia 15 marca 2022 r. /wtorek/ o godz. 17.00 w trybie zdalnym.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu z obrad XXXV sesji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. Warszawy za 2021 rok – DRUK NR 216
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu koncepcji architektoniczno-urbanistycznej modernizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz   – DRUK NR 218
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025 – DRUK NR 217
  7. Informacja o pracach Zarządu Dzielnicy między sesjami.
  8. Zapytania radnych.
  9. Sprawy różne, wolne wnioski.
  10. Zakończenie posiedzenia.

Protokół z obrad XXXV Sesji Rady Dzielnicy Żoliborz znajduje się do wglądu w Wydziale Obsługi Rady Dzielnicy. Obrady Sesji Rady Dzielnicy są jawne, co oznacza, że mogą im przysłuchiwać się mieszkańcy Dzielnicy i inne zainteresowane osoby.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Dzielnicy Żoliborz

m.st. Warszawy

Piotr Wertenstein – Żuławski