null

XXXVIII Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy -22-06-2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję:

XXXVIII SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

Posiedzenie odbędzie się dnia 22 czerwca 2022 r. /środa/ o godz. 17.00 w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz s. 328 w trybie stacjonarnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z obrad XXXVII sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2022 r. proponowanych  przez  Zarząd  Dzielnicy  zgodnie z  Uchwałą   Nr 1588/2022z dnia 17 maja 2022 r. wraz z autopoprawkami  wprowadzonymi Uchwałą Nr 1597/2022 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 31 maja 2022 r. oraz Uchwałą Nr 1605/2022 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 7 czerwca  2022 r.  – DRUK NR 227
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy za rok 2021” – DRUK NR 228
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie przyjęcia Warszawskiego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami do 2027 – DRUK NR 229
 7. Przedstawienie sprawozdania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z działalności w miesiącach listopad 2021 r. – kwiecień 2022 r.– DRUK NR 230
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy na 2022 rok– DRUK NR 231
 9. Informacja o pracach Zarządu Dzielnicy między sesjami.
 10. Zapytania radnych.
 11. Sprawy różne, wolne wnioski.
 12. Zakończenie posiedzenia.

Protokół z obrad XXXVII Sesji Rady Dzielnicy Żoliborz znajduje się do wglądu w Wydziale Obsługi Rady Dzielnicy. Obrady Sesji Rady Dzielnicy są jawne, co oznacza, że mogą im przysłuchiwać się mieszkańcy Dzielnicy i inne zainteresowane osoby.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Dzielnicy Żoliborz

m.st. Warszawy

Piotr Wertenstein – Żuławski