null

Przeznaczenie do wydzierżawienia gruntu położonego przy ul. Paska

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz.1899 ze zm.), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość m.st. Warszawy, położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

WYKAZ NR 64/2022

Adres nieruchomości

ul. Paska

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów

Działka ewidencyjna nr 40 z obrębu 7-04-17 o powierzchni 581 m2.

Powierzchnia do przekazania

581 m2

Opis nieruchomości

Teren zagospodarowany: zabudowany jednopoziomowym budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy wynoszącej 107 m2, część terenu utwardzona trylinką (wjazd z ul. Paska, miejsca parkingowe, komunikacja), pozostałą część zajmuje zieleń.

Działka jest częściowo ogrodzona - brak bramy wjazdowej.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Według miejscowego planu zagospodarowania osiedla Grossów z 4 października 2001 r., nieruchomość położona jest w jednostce terenowej MJ/5, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cel dzierżawy – pod aktualne zagospodarowanie.

Forma przekazania nieruchomości i okres jej trwania

Oddanie gruntu w dzierżawę na okres do 3 lat.

Wysokość czynszu

Miesięczna stawka czynszu netto = 3,99 zł/m2.

Miesięczny czynsz netto = 2 318,19 zł.

Miesięczny czynsz brutto = 2 851,37 zł (w tym 533,18 zł podatku VAT ustalonego według 23% stawki).

Warunki zmiany wysokości czynszu

Aktualizacja wysokości czynszu jeden raz w roku w IV kwartale, z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku, według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego przez Prezesa GUS na dzień 30 września danego roku.

Termin wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy

Do 10 dnia każdego miesiąca.

Uwagi

 Data wywieszenia wykazu – 21 września 2022 r.

Data zdjęcia wykazu – 12 października 2022 r.

z up. Prezydenta m.st. Warszawy

/-/ Agata Marciniak-Różak

Z-ca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz

m.st. Warszawy