Wyróżnione wydarzenia

 • Pole dla pomysłów - stworzenie oraz testowanie pilotażowego mechanizmu wspierania na Żoliborzu międzysektorowej współpracy na rzecz realizacji pomysłów dla społeczności lokalnej

  Fundacja Pole Dialogu na zlecenie Urzędu Dzielnicy Żoliborz realizuje projekt „Pomysłowy Żoliborz”. Jest to pilotaż, który miasto stołeczne Warszawa zdecydowało się przeprowadzić w dwóch bardzo różniących się od siebie dzielnicach – w Wawrze i na Żoliborzu. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie i przetestowanie nowych sposobów wspierania mieszkańców w realizowaniu różnego rodzaju inicjatyw i pomysłów na rzecz swojej okolicy i społeczności, a także budowania współpracy i kontaktów między mieszkańcami i lokalnymi organizacjami społecznymi, instytucjami publicznymi i przedsiębiorcami.

 • Spacer edukacyjno-integracyjny "Dzikie życie w Parkach"

  18.05.2019 – sobota, 10:00 – 12:00Park Fosa i Stoki Cytadeli, ul. Wybrzeże GdyńskieZapraszamy wszystkich mieszkańców Żoliborza na spacer, który poprowadzi żoliborski ogrodnik – Tomasz Niewczas. Poznamy dziką stronę naszych parków. Dowiemy się jak chronić i sprzyjać dzikiemu życiu w parkach. Zapraszamy miłośników fauny i flory. Zbiórka: przy stawie w Parku Fosa od strony Wisłostrady.

 • Majówka pod flagą biało-czerwoną

  Długi majowy weekend na Żoliborzu zaczął kojarzyć się, nie tylko mieszkańcom naszej dzielnicy, ale i całej Warszawy, z Biegiem Flagi, który organizujemy już od siedmiu lat. W tym roku jednak nie jak dotychczas na terenie Cytadeli Warszawskiej, który zamienił się w plac budowy nowych muzeów, lecz w Pasie Nadwiślańskim wokół Centrum Olimpijskiego przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4. W ten sposób obchodzimy przypadający 2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej ustanowiony świętem na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku.Tegoroczna impreza miała charakter pikniku z atrakcjami dla chętnych do zabawy w każdym wieku: składanie modeli różnych samochodów (m.in. legendarnej Warszawy) i samolotów, dmuchany tor przeszkód, świat klocków lego, strefy – piłkarska, szermiercza, judo, zabaw plastycznych, pokazy tańca towarzyskiego, występ zespołu „Kapral Zajączek” oraz bezpłatny wstęp do Muzeum Sportu i Turystyki. Dużym zainteresowaniem cieszyła się zumba dla dzieci.Patronat honorowy nad majówką objęła Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Malinowska–Grupińska. Otwarcia imprezy dokonały Agata Marciniak-Różak, zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz oraz Beata Michalec, Radna m.st. Warszawy.Kuliminacyjnym punktem święta były trzy wydarzenia sportowe: - VII Bieg Flagi na 10 km w kategoriach wiekowych dla kobiet i mężczyzn oraz dodatkowej klasyfikacji „mundurowi”, marsz Nordic Walking na 5 km, bieg na 100 metrów dla maluchów (do 7 lat).Dla uczestników wyjątkową pamiątkę będzie stanowił medal przedstawiający na awersie aktualne godło Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzone ustawą z dnia 9 lutego 1990 r. Jest to koronowany orzeł, który po latach banicji dumnie wrócił na swoje dawne miejsce. Medale otrzymali na mecie wszyscy uczestnicy biegu na 10 km i nordic walking. Gratulujemy wszystkim uczestnikom udziału w zawodach!Zdjęcia dzięki uprzejmości: Sztuka Kadru Andrzej Chomczyk{phocagallery view=category|categoryid=779|limitstart=0|limitcount=0|detail=8|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|displaybuttons=0|displaydescription=0|float=left|displayimgrating=0|imageordering=1}Zdjęcia dzięki uprzejmości: Sztuka Kadru Andrzej Chomczyk

 • Ogłoszenie dotyczące dowozu dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2019/2020

  Zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) ww. ustawy obowiązkiem gminy jest:(art. 32 ust. 6)zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 (dot. dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. (art. 39 ust. 4)zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 (upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim), a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.Zgodnie z uchwałą nr XLVIII/1181/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów niepełnosprawnych:Zapewnia się uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy – Prawo oświatowe, posiadającym niepełnosprawność ruchową, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24 rok życia;Zapewnia się dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy (upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim) – Prawo oświatowe bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły, w której uczestniczą w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 rok życia. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest w 3 formach:Dowóz zorganizowany (zbiorowy)Usługa świadczona jest przez przewoźnika wybranego w drodze przetargu przeprowadzonego przez Burmistrza Dzielnicy Żoliborz.Zasady dotyczące transportu zbiorowego:- Usługa dowozu dziecka do przedszkola/szkoły/ośrodka jest wykonywana przez przewoźnika, wybranego w drodze przetargu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), przeprowadzonego przez Burmistrza Dzielnicy Żoliborz;- Dowóz dzieci odbywa się od poniedziałku do piątku we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020 i dotyczy wyłącznie obowiązkowych zajęć edukacyjnych (nie dotyczy zajęć pozalekcyjnych);- Dowóz dzieci organizowany jest w grupach kilkuosobowych i do różnych miejsc na trasie dom-placówka oświatowa oraz placówka oświatowa-dom;- Dowóz odbywa się o ściśle określonych godzinach, uzgodnionych na początku roku szkolnego pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym, a przewoźnikiem na podstawie tygodniowego i stałego planu zajęć lekcyjnych;- Zmiany godzin dowozu w trakcie roku szkolnego mogą być dokonywane w porozumieniu z przewoźnikiem oraz za zgodą rodziców dzieci dowożonych na danej trasie;- Dziecko z rodzicem/opiekunem prawnym lub osobą upoważnioną są zobowiązani do oczekiwania na pojazd w miejscu i czasie ustalonym z przewoźnikiem. Pojazd oczekuje na dziecko w drodze do szkoły maksymalnie do 5 minut;- Po zakończeniu zajęć lekcyjnych opiekun odbiera dziecko od nauczycieli w szkole i po dowiezieniu pod dom przekazuje pod opiekę rodzica/opiekuna prawnego lub osobie upoważnionej wskazanej we wniosku;- Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do zapewnienia stałego kontaktu telefonicznego z przewoźnikiem;- W przypadku rezygnacji z dowozu dziecka, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Żoliborz w formie pisemnej w ciągu 3 dni od dnia rezygnacji.Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć w kancelarii Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8 następujące dokumenty:wniosek o dowóz dziecka (załącznik nr 1),kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka,kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w roku szkolnym 2019/2020 roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki.Ze względu na konieczność organizacji dowozu od 1 września 2017 r. oraz zastosowania procedury przetargu nieograniczonego (zgodnie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych - Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) i zaplanowania wydatków na ten cel, powyższe dokumenty należy złożyć do 13 maja 2019 r.W przypadku złożenia dokumentów w trakcie trwania roku szkolnego 2019/2020 realizacja dowozu jest możliwa do miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.Dowóz indywidualny (własnym pojazdem rodzica)Rodzice, którzy indywidualnie chcą dowozić swoje dziecko do placówki oświatowej otrzymują od Dzielnicy dofinansowanie w formie ryczałtu (zgodnie z Zarządzeniem Nr 1920/2008 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 sierpnia 2008 r.). Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicem, a m.st. Warszawa. Umowa zawierana jest na rok szkolny.Wymogiem korzystania z tej formy dowozu jest, aby rodzic był właścicielem samochodu.Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć w kancelarii Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8 następujące dokumenty:wniosek o dowóz dziecka (załącznik nr 1),wniosek o powierzenie zadania transportu i opieki nad dzieckiem w czasie przewozu (załącznik nr 2),kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka,kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w roku szkolnym 2017/2018 roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki.Dowóz środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. WarszawieRodzice którzy nie są zainteresowani powyższymi formami dowozu mogą skorzystać na zasadach szczególnych ze środków lokalnego transportu zbiorowego m.st. Warszawa.W związku z Zarządzeniem nr 558/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń stwierdzających spełnienie warunków uprawniających do korzystania z cen ulgowych za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawy, podległe dzielnicom placówki szkolne zostały zobowiązane do wystawiania zaświadczeń dla opiekunów dzieci i młodzieży ze stwierdzoną niepełnosprawnością, które są uprawnione do bezpłatnych przejazdów (zgodnie z Uchwałą Nr LVI/1584/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 maja 2013 z późn.zm.).Zaświadczenia te są dokumentem potwierdzającym prawo do w/w bezpłatnych przejazdów dla opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy podróżują z uprawnionym, po niego lub po jego odwiezieniu od miejsca zamieszkania do placówki (przedszkole, szkoła, ośrodek terapii, przychodnia lekarska, zoz) po zarejestrowaniu zaświadczenia w jednym z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM.Pliki do pobrania:załącznik nr 1 - wniosek o dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka w roku szkolnym 2019/2020załącznik nr 2 - wniosek o powierzenie zadania transportu i opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym w czasie przewozuklauzula informacyjna na podstawie RODO

 • Otwarcie wystawy obrazów " Tadeusz Kościuszko i Insurekcja" autorstwa Hakoba Mikayelyana

  Zapraszamy dzisiaj, 17 kwietnia, o godz. 15.00 na otwarcie wystawy obrazów „ Tadeusz Kościuszko i Insurekcja” autorstwa Hakoba MikayelyanaHakob Mikayelyan- Artysta pochodzi z Armenii. Urodził się 18 stycznia 1972r. w Erewaniu. Naukę malarstwa rozpoczął w Instytucie im. Terlemezjana, a następnie w Akademii Sztuk Pięknych w Erewaniu oraz u najsłynniejszych mistrzów malarstwa w Armenii. Preferuje malowanie farbami olejnymi. Jego prace były prezentowane m.in. w Moskwie, Genewie,Waszyngtonie i Paryżu. W roku 2010 przebywał i malował w Monaco, Mediolanie oraz Paryżu, a w 2011 w Nicei i Paryżu. W jego twórczości dominują improwizacje w kompozycji, abstrakcje, hiperrealizm oraz impresjonizm. Wykonał wiele kopii obrazów mistrzów renesansu włoskiego.Hakob Mikayelyan w dorobku ma wiele portretów, aktów, pejzaży, fresków, dekoracji teatralnych, a także kopii obrazów w autorskiej interpretacji. Ostatnio zajął się także tematyką historyczną związaną z postacią Tadeusza Kościuszki. Stworzył kolekcję portretów i wizerunków generała, jak również scen bitewnych. Jest laureatem Konkursu Kościuszkowskiego 2017 w Australii za obraz „Niewola".

 • Pomagajmy osobom z autyzmem

  Dzisiaj, 17 kwietnia gościliśmy na Żoliborzu grupę osób z autyzmem. Młodzi ludzie zbierali środki na wyjazd majówkowy. Korzystając z zaproszenia Burmistrza zorganizowali Kiermasz Wielkanocny. Przed wejściem do Urzędu Dzielnicy ustawili stoiska z własnymi wyrobami rękodzieła. Zrobiło się barwnie, kolorowo, wiosennie. Ciepłe promienie słońca podkreślały urodę świątecznych drobiazgów.

 • Włączenie syren alarmowych

  Informuję, że w dniu 19 kwietnia br. o godz. 12.00 w celu upamiętnienia 76 rocznicy powstania w getcie warszawskim planowane jest włączenie syren alarmowych i nadanie sygnału akustycznego trwającego ponad 1 minutę. Proszę o zamieszczenie powyższej informacji do publicznej wiadomości w dzielnicy Żoliborz , z 24 godzinnym wyprzedzeniem.