Wyróżnione wydarzenia

 • Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin mieszkających na terenie Dzielnicy Żoliborz

  Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin mieszkających na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy można uzyskać w niżej wymienionych instytucjach:Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób z Niepełnosprawnością. Biuro PIKON mieści się przy Al. Solidarności 93 i jest czynne w dni robocze w godz.8:00-20:00.Kontakt tel. +48 661 439 072; adres e-mail: pikon@wcpr.plStołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych ul. gen. Andersa 5, 00-147 Warszawa http://www.wcpr.pl/stoleczne-centrum-osob-niepelnosprawnych/Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, Wydział Obsługi Mieszkańców stanowisko nr 15, w godzinach: poniedziałek; 8.00 – 18.00, wtorek-piątek: 8.00 – 16.00 przyjmuje wnioski w sprawie realizacji wypłat niżej wymienionych świadczeń, dla mieszkańców Dzielnicy z orzeczoną niepełnosprawnością zgodnie ze wskazanymi przepisami prawa:Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2220-j.t.).Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz.1860, z późn. zm.).Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r., poz. 567).Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 1466).Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2018r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2019 (M.P. z 2018r., poz.1099)Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2018r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2017 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (M.P. poz. 721)Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1497).Wzory wniosków i szczegóły dotyczące powyższych kwestii zawarte są pod linkiem: https://www.mpips.gov.pl Zasiłek pielęgnacyjnyWysokość zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2018 r. wynosi 184,42 zł miesięcznie, a od 1 listopada 2019 r. - 215,84 zł miesięcznie.Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:niepełnosprawnemu dziecku;osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;osobie, która ukończyła 75 lat.Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczejSpecjalny zasiłek opiekuńczySpecjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1439) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lubrezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej- w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do specjalnego zasiłku opiekuńczego.Specjalny zasiłek opiekuńczy funkcjonuje od 1 stycznia 2013 r.Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 764 zł netto (na podstawie dochodów z roku poprzedzającego okres zasiłkowy z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu). Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego od 1 listopada 2018 r. wynosi 620 zł miesięcznie.Za dochód osoby sprawującej opiekę, zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych, uważa się dochód następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:osoby wymagającej opieki,rodziców osoby wymagającej opieki,małżonka rodzica osoby wymagającej opieki,osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko,pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-d, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia- z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz.w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:osoby wymagającej opieki,małżonka osoby wymagającej opieki,osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko,pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia- z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:osoba sprawująca opiekęma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,(uchylona),ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:świadczenia rodzicielskiego lubświadczenia pielęgnacyjnego, lubspecjalnego zasiłku opiekuńczego, lubdodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, lubzasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów- przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.W przypadku, gdy o specjalny zasiłek opiekuńczy ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy, świadczenia te przysługują odpowiednio:rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, o których mowa w ust. 1, potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.Świadczenie pielęgnacyjneŚwiadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przysługuje: matce albo ojcu,opiekunowi faktycznemu dziecka,osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do świadczenia pielęgnacyjnego. Osobom, o których mowa w pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;nie ma osób, o których mowa w pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:nie później niż do ukończenia 18. roku życia lubw trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:osoba sprawująca opiekę:ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;osoba wymagająca opieki:pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń: świadczenia rodzicielskiego lubświadczenia pielęgnacyjnego, lubspecjalnego zasiłku opiekuńczego, lubdodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, lubzasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów- przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.W przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy, świadczenia te przysługują odpowiednio:rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, o których mowa w ust. 1, potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.Od 1 stycznia 2019 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1583,00 zł.„Za życiem”Ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia „Za życiem” jest realizowane od 1 stycznia 2017 r. jednorazowe świadczenie przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.Świadczenie przysługuje:matce lub ojcu dziecka,opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).Świadczenie przysługuje jednorazowo w wysokości 4000 zł na jedno dziecko bez względu na dochód.Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka (o jednorazowe świadczenie mogą ubiegać się rodzice lub opiekunowie dzieci urodzonych w 2016 r.). Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.Jednorazowe świadczenie przysługuje świadczeniobiorcom świadczeń opieki zdrowotnej lub osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji − w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu (wymogu tego nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko).Świadczenie „Za życiem” nie przysługuje, jeżeli:dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej albo w domu pomocy społecznej zapewniającym nieodpłatnie pełne utrzymanie,jeżeli na dziecko przysługuje jednorazowe świadczenie lub świadczenie o charakterze podobnym do jednorazowego świadczenia za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.obiecie w ciąży, jej rodzinie oraz rodzinie z dzieckiem, o którym mowa w pkt 1, przysługuje pomoc asystenta rodziny w koordynacji wsparcia określonego w ustawie z dnia 17 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” na wniosek złożony do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy dyrektora ośrodka pomocy społecznej m.st. Warszawy.Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnegoPrzyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego tj. 764,00 zł.Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi miesięcznie:90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje:matce lub ojcu dziecka;opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) albo opiekunowi prawnemu dziecka, a takżeosobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony) na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 • Uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", przed Panteonem na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

  1 marca br. z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych", przed Panteonem na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach odbyła się uroczystość patriotyczna, w której uczestniczyła delegacja Żoliborza. W imieniu Żoliborza wieniec złożyli: Paweł Michalec, Burmistrz Żoliborza i Agata Marciniak-Różak, Zastępca Burmistrza.

 • Paderewski i Wilson – zasłużeni dla polskiej niepodległości

  Inauguracja w galerii „Przystanek” składającej się z 20 plansz wystawy Paderewski miała uroczystą oprawę niepodobną do żadnej z wcześniejszych ekspozycji. Ale też żadna z nich nie była świadectwem sytuacji, w której geniusz muzyczny, artysta wirtuoz, człowiek obdarzony niezwykłą charyzmą, który miał niemal cały świat u stóp, potrafił przekuć sukces artystyczny w sukces polityczny niebywałej rangi. Ignacy Jan Paderewski, bo to nim mowa, przemówił do wyobraźni przywódcy światowego mocarstwa, prezydenta stanów Zjednoczonych, Tomasa Woodrowa Wilsona.To człowiek, który musi mi pomóc – i zrobię wszystko, by się z nim spotkać - pisał do przyjaciela.Bardzo znamienny w życiorysie Paderewskiego jest fakt, że podczas swojego amerykańskiego tournee cały czas niestrudzenie prowadził działalność na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej. Zorganizował łącznie ponad 300 spotkań, które łączył również z koncertami, w czasie których agitował swoich słuchaczy do udzielania pomocy walczącym Polakom. W końcu dotarł do prezydenta USA i przekonał go do poparcia sprawy polskiej. Co znalazło finał w postaci 13 punktu w orędziu prezydenta Wilsona skierowanym do Kongresu Stanów Zjednoczonych.Należy stworzyć niezawisłe państwo polskie, które powinno obejmować terytoria zamieszkane przez ludność bezsprzecznie polską, któremu należy zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do morza i którego niezawisłość polityczną i gospodarczą oraz integralność terytorialną należy zagwarantować paktem międzynarodowym.Pierwsza plansza poprzedzająca wystawę ma szczególny charakter. Zawiera ona cytat z depeszy Prezydenta USA do naszego rodaka:Mój Drogi Przyjacielu… Możesz być pewny, że wszystko co będę mógł zrobić w interesie Polski, uczynię całego serca…Na wzmiankę o tym tekście natrafili członkowie Stowarzyszenia Zachować Pamięć. Dzięki łańcuchowi ludzi dobrej woli dotarli do źródła i postanowili z treścią dokumentu zapoznać polską opinię publiczną. Działając w ramach założonego na Żoliborzu Społecznego Komitetu Budowy Pomnika T.W. Wilsona zrealizowali ten cel w postaci planszy, której trudno w tej chwili nie zauważyć. Ma pozycję dominującą w Galerii „Przystanek” . Ciekawie o drodze od dotarcia do cytatu do zaistalowania go na planszy opowiedział Ryszard Mazurkiewicz, członek Stowarzyszenia i Komitetu. W uroczystości udział wzięli m.in.: wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Żoliborz, Jolanta Zjawińska i Robert Rogala, członkowie wymienionego wyżej Komitetu i Stowarzyszenie oraz uczniowie Liceum im. I.J. Paderewskiego. Zapraszamy do odwiedzenia wystawy. {phocagallery view=category|categoryid=761|limitstart=0|limitcount=0|detail=8|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|displaybuttons=0|displaydescription=0|float=left|displayimgrating=0|imageordering=1}

 • ADAPTCITY - Jak Warszawa przygotuje się na zmiany klimatu? Konsultacje społeczne

  Średnia temperatura w Warszawie rośnie praktycznie z roku na rok i coraz częściej spotykamy się z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Dlatego opracowano Strategię adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy. Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu pn. Strategia adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050. Miejski Plan Adaptacji. Proces konsultowania dokumentu rozpoczynamy 25 lutego i potrwa on do 17 marca br.

 • Jak zmieni się statut Dzielnicy Żoliborz? Konsultacje społeczne

  Planujemy dostosować statut dzielnicy do nowych przepisów wynikających m.in. ze zmian ustawowych. Treść obowiązującego statutu oraz propozycje zmian są dostępne codziennie, w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Żoliborz.Uwagi można zgłaszać:11 marca (poniedziałek), w godz. 10.00 - 18.00 zmiana godzin, bo takie wynikły w czasie posiedzenia rady18 marca (poniedziałek), w godz. 10.00 - 18.00pocztą elektroniczną na adres: zoliborz.konsultacje@um.warszawa.pl (bez kropki!) korespondencyjnie na adres: Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa, z dopiskiem "statut dzielnicy",osobiście, w wyznaczonym punkcie w Wydziale Obsługi Mieszkańców,Konsultacje trwają do poniedziałku, 18 marca 2019 r.Więcej informacji: www.konsultacje.um.warszawa.pl oraz w Zespole Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Żoliborz, pok. 130, tel. 22 44 388 95

 • Rowerowy maj

  Zakończono zapisy do IV edycji warszawskiej kampanii Rowerowy Maj, promującej zdrowy styl życia oraz aktywne dojazdy do szkół i przedszkoli wśród dzieci i rodziców. Uczniowie i przedszkolaki będą mierzyć się ze sobą w rowerowej rywalizacji przez cały maj.

 • Twój e-PIT

  Dzięki nowej usłudze E-PIT już od dziś (15 lutego) urzędy skarbowe automatycznie przygotują i udostępnią roczne zeznanie podatkowe na podstawie danych które posiadają. Każdy Podatnik samodzielnie może wybrać wybierze czy chce skorzystać z Twojego e-PIT-a sporządzonego przez administrację skarbową, czy też samodzielnie wypełnić zeznanie podatkowe. Już od dziś, 15 lutego, w usłudze Twój e-PIT udostępnimy podatnikom ich zeznania roczne PIT-37 i PIT-38 za 2018 r. Skorzystanie z tej...

 • Harmonogram dyżurów - konsultacji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3

  HARMONOGRAM DYŻURÓW – KONSULTACJI w PPP3 DLA RODZICÓW DZIECI 6-LETNICH DOTYCZĄCYCH WSPARCIA W PODJĘCIU DECYZJI O DALSZEJ EDUKACJI DZIECKA 21 lutego 2019 r. – 17.00-18.00 – mgr Anna Rytel-Andrianik 22 lutego 2019 r. – 15.30-16.30 – mgr Małgorzata Pawłowska 26 lutego 2019 r. – 17.00-19.00 – mgr Ewa Zabłocka 1 marca 2019 r. – 15.30-16.30 – mgr Małgorzata Pawłowska 4 marca 2019 r. – 16.00-18.00 – mgr Amelia Maciasz-Gupta 7 marca 2019 r. – 18.00-19.00 – mgr Agata Rutkowska 7 marca...