Deklaracja dostępności Portal informacyjny Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Portal informacyjny Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy(link otwiera się w nowej karcie).

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

 • Alicja Tyc-Żardecka.
 • E-mail: atyc@um.warszawa.pl
 • Telefon: 22 433 90 20

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • E-mail: zoliborz.sekretariat@um.warszawa.pl
 • Telefon: 22 443 90 00
 • Adres: ul. Słowackiego 6/8 01-627 Warszawa

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej budynku Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa

Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy. Wydziały:
• Obsługi Rady,

• Obsługi Mieszkańców,

• Organizacyjny,

• Kultury i Promocji,

• Kadr,

• Nieruchomości,

• Budżetowo – Księgowy,

• Architektury i Budownictwa,

• Administracyjno-Gospodarczy,

• Zasobów Lokalowych,

• Działalności Gospodarczej i Zezwoleń,

• Infrastruktury,

• Informatyki,

• Ochrony Środowiska,

• Oświaty i Wychowania,

• Sportu i Rekreacji,

• Spraw Społecznych i Zdrowia,

• Zamówień Publicznych.

Delegatury:

• Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich,

• Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Zespoły i Referaty:

• Zespół Prawny,

• Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich,

• Zespół Gospodarki Odpadami,

• Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej.

W budynku znajduje się siedziba Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” m. st. Warszawy oraz Terenowy Punkt Paszportowy.


1. Dojazd do Urzędu Dzielnicy Żoliborz
Budynek znajduje się przy ul. Słowackiego 6/8, w odległości ok. 300 m na północny-zachód od pl. Wilsona.

(Informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zalecane jest sprawdzenie aktualnych informacji na stronie: https://www.wtp.waw.pl)
1. Pieszo lub rowerem
Przejście dla pieszych do budynku urzędu zlokalizowane jest na ul. Słowackiego i prowadzi przez tory tramwajowe. Nie posiada sygnalizacji świetlnej ani dźwiękowej. Drugie przejście prowadzi przez podziemne dojście do stacji metra, dostępne jest z obu stron ul. Słowackiego oraz ze zlokalizowanych obok przystanków komunikacji miejskiej. Wejście do metra prowadzi schodami, brak jest schodów ruchomych, dostępna jest winda. Chodniki nie posiadają wydzielonego pasa dla rowerów. Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody: drzewa i słupki na przejściach. Przed budynkiem urzędu zamontowane są stojaki na rowery. Kosze na śmieci znajdują się po prawej stronie schodów i podjazdu przy wejściu.

2. Metro

Dojazd pociągami metra, linia M1. Stacja Plac Wilsona, wyjście północne, w kierunku ul. Kątowej. Wyjścia posiadają schody oraz windy dla osób z niepełnosprawnością. Brak jest schodów ruchomych.

3. Autobus i tramwaj

Najbliższe przystanki autobusowe: pl. Wilsona 01 i 02. Autobusy linii 116 i 518. Najbliższe przystanki tramwajowe: pl. Wilsona 11 i 12. Tramwaj linia 6 Możliwy jest dojazd autobusami i tramwajami, których przystanki znajdują się na pl. Wilsona oraz na ulicach Krasińskiego i Mickiewicza (odległość ok. 300 m).

4. Samochód

Dojazd do budynku urzędu prowadzi przez ul. Kątową, od ul. Mickiewicza. Możliwe jest zaparkowanie na ogólnodostępnym i bezpłatnym parkingu znajdującym się na tyłach urzędu. Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Kątowej, tuż przy szlabanie wjazdowym na zamknięty parking od strony ul. Słowackiego. Nie ma możliwości zaparkowania na ul. Słowackiego. W pobliżu brak jest parkingu podziemnego.

5. Taksówka

Możliwy jest dojazd taksówką w pobliże wejścia głównego do budynku urzędu. Najbliższy postój taksówek znajduje się przy pl. Wilsona (ok. 300 m).


2. Wejście do budynku i obszar kontroli

Główne, zadaszone wejście znajduje się od strony ul. Słowackiego. Wejście jest wyposażone w automatycznie otwierane drzwi i jest dostępne dla osób poruszających się na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście piesze przy pochylni jest równe, z niewielkim nachyleniem. Wejście główne dostępne jest po schodkach wyposażone w centralną poręcz. Dodatkowe wejście, z kontrolą dostępu dla pracowników, znajduje się na tyłach budynku. Na frontowej elewacji, po lewej stronie, tuż przy głównym wejściu do budynku znajdują się tablice urzędowe. Hol wejściowy jest przestronny, jasny, z kolumnami, bez oznakowania dotykowego na posadzce. Punkt informacyjny znajduje się na wprost wejścia i wyposażony jest w obniżoną ladę. W holu nie ma pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego. Schody prowadzące na wszystkie kondygnacje budynku zlokalizowane są w holu głównym po lewej stronie. Natomiast obok punktu informacyjnego znajdują się drzwi wejściowe do windy. Na parterze, po prawej stronie, za windą, jest sala obsługi klientów. Po lewej stronie od punktu informacyjnego jest wejście do korytarza, w którym znajduje się kancelaria oraz dwa punkty kasowe. Korytarz posiada dodatkowe bezpośrednie połączenie z salą obsługi. W całym budynku, z wyjątkiem sali obsługi, kas, kancelarii, działa system kontroli dostępu oparty na kartach – identyfikatorach. W przypadku konieczności obsługi klienta bezpośrednio w wydziale, osoba wprowadzana jest przez pracownika wydziału.

3. Komunikacja wewnętrzna

Komunikacja w budynku odbywa się dwoma klatkami schodowymi. Zlokalizowane są one po przekątnej budynku, który zbudowany jest na bazie kwadratu z dziedzińcem wewnętrznym, na którym znajduje się sala obsługi. Korytarze na piętrach są szerokie, umożliwiające wyminięcie się dwóch osób. Prowadzą dookoła budynku i łączą się z dwoma klatkami schodowymi. Z korytarzy jest częściowy widok na wewnętrzne zabudowane patio - zadaszenie sali obsługi. Korytarze wydzielone są szklanymi drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem oraz kontrolą dostępu, bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Szklane drzwi są nieoznakowane. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. W budynku nie ma oznaczeń w języku Braille’a.

1. Korytarze

2. Schody

3. Winda

Winda znajduje się w holu głównym. Oznakowanie przycisków jest wypukłe, przyciski piętrowe są oznaczone w języku Braille’a. Brak jest komunikatów dźwiękowych. Winda obsługuje wszystkie kondygnacje poza poziomem piwnicy. Na kondygnacjach 1, 2 i 3 przed windą znajduje się duży hol piętrowy, oddzielony od korytarzy piętrowych kontrolą dostępu i połączony z główną klatką schodową.

4. Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)

Dojście do sali obsługi klienta na parterze zapewniają drzwi automatyczne oraz pochylnia wejścia głównego i pochylnia w holu głównym. Brak jest pętli indukcyjnych w budynku. W sali obsługi klienta na parterze oraz w sali ze stanowiskami kasowymi znajdują się elektroniczne tablice z wyświetlaczami, informujące o kolejności obsługi mieszkańców. Przy stanowisku kancelarii dostępny jest komputer z aplikacją tłumacza migowego online.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku (w strefie z kontrolą dostępu razem z pracownikiem wydziału).

6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Dostęp do komputera z aplikacją tłumacza PJM online jest przy kancelarii.

7. Pomieszczenia sanitarne

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze, w prawej części sali obsługi. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przywoławczego. Miska ustępowa umieszczona jest po lewej stronie od wejścia, na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest na wprost wejścia.

8. Pomieszczenia konferencyjne lub inne kluczowe miejsca w budynku

W budynku znajdują się dwie sale konferencyjne oznakowane tabliczkami. Brak jest pętli indukcyjnych w salach konferencyjnych. W małej sali konferencyjnej ograniczona jest przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się na wózku.

9. Ewakuacja z budynku
Ewakuacja ogłaszana sygnałem dźwiękowym, prowadzona jest klatkami schodowymi. Brak jest windy przeznaczonej do celów ewakuacyjnych.

Główna klatka schodowa ewakuacyjna nie posiada kontroli dostępu i jest dostępna ze wszystkich korytarzy. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Krawędzie stopni schodów posiadają przetłoczenia sygnalizujące początek schodów/krawędź stopnia. Schody wyposażone są w dwustronne, okrągłe poręcze.

Pełna treść opisu dostępności budynku pod linkiem http://www.zoliborz.org.pl/images/site/urzad/Komunikaty_i_ogloszenia/2020/08/Opis_dostepnosci_budynku_2.pdf

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Czcionka i jej wielkość
Kontrast
Poprawne działanie na wszystkich przeglądarkach

Inne informacje i oświadczenia

Informujemy, że Miasto Stołeczne Warszawa jest w trakcie projektu tworzenia nowej strony dla Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Nowy portal internetowy Urzędu Dzielnicy Żoliborz będzie dostosowany do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.