Żoliborz Dzielnica m.st. Warszawy

Tablica informacyjna

Komunikaty i ogłoszenia

 • PAŹ
  14

  Zaproszenie do składania ofert na obsługę techniczną i przeprowadzenie uroczystości związanej z obchodami Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2021 r.

  Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zaprasza donbspskładania ofert na obsługę techniczną i przeprowadzenie uroczystości związanej z obchodami Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2021 r. nbsp

 • WRZ
  29

  Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi

  Realizując obowiązek wynikający z art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.), Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, czyli takich, które zaistniały przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynikają z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r., a także szkód w środowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2187 ze zm.), które zostały spowodowane przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat. Przypominamy, że każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, może ten fakt zgłosić właściwemu burmistrzowi dzielnicy. Zakwalifikowanie gruntu do terenów o zanieczyszczonej powierzchni ziemi będzie miało istotne skutki dla władających powierzchnią ziemi (z obowiązkiem przeprowadzenia remediacji włącznie). Rodzaje działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wraz ze wskazaniem przykładowych dla tych działalności zanieczyszczeń, określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395). Na podstawie uzyskanych danych, sporządzona zostanie przez Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, która następnie zostanie przekazana Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie. Zgodnie z art. 101e ust. 1 i 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, władający powierzchnią ziemi, który stwierdził historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie będącym w jego władaniu, jest obowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie. Zgłoszenie, winno zawierać: Imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby; adres i numer działki ewidencyjnej; informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi; dokumentację potwierdzającą wystąpienie zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym nazwy substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ww. ustawy. Zgodnie z art. 101e ust. 3 i 4 ww. ustawy,nbspkażdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, może ten fakt zgłosić właściwemu staroście (w przypadku terenu dzielnicy Żoliborz - burmistrzowi). Zgłoszenie winno zawierać: Imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby; wskazanie miejsca, w miarę możliwości poprzez podanie adresu lub numeru działki ewidencyjnej; informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi; opis stwierdzonej sytuacji wskazującej na występowanie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, dokumentację, która uprawdopodobni jej wystąpienie, w tym, w miarę możliwości, nazwy substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ww. ustawy. Stosowne zgłoszenia o potencjalnych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi prosimy przekazywać na adres:nbspUrząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Wydział Ochrony Środowiska, ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa lub adres e-mailnbspzoliborz.wos@um.warszawa.pl Do ww. zgłoszeń, składanych w postaci elektronicznej dołącza się zeskanowane dokumenty lub dokumentację, o których mowa powyżej. Przygotowano specjalną kartę informacyjną pt. ,,Przyjmowanie zgłoszenia, o którym mowa w art. 101e, ust. 3 ustawy – Prawo ochrony środowiska, tj. o stwierdzeniu potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi’’, dostępną na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 Urzędu m.st. Warszawy pod adresem:nbsplink

 • WRZ
  28

  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Kaskada

  Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. 2021r. ,poz. 741 t.j.) oraznbspuchwały Nr LXXIV/1916/2014nbsp Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Kaskada, a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiskonbsp(t.j.: Dz.U. z 2021r., poz. 247 t.j.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego granice wyznaczają: od północnegonbspzachodu:nbsppłn.-zach. granica dz. ew. nr: 1, 2/3, 2/2, 2/1 z obr. 7-04-14; od wschodu:nbsppłn.-wsch. granica dz. ew. nr 2/1 i dz. ew. nr 2/3 z obr. 7-04-14 do styku z dz. ew. nr 50/68 z obr. 7-04-15, płn.-zach. i płn.-wsch. granica dz. ew. nr 50/68 z obr.nbsp 7-04-15 oraz wsch. granica dz. ew. nr: 50/69 z obr. 7-04-15 i dz. ew. nr 7 z obr. 7-04-17; od południa:nbsppłd. granica dz. ew. nr 7 z obr. 7-04-17 oraz jej przedłużenie do wsch. granicynbsp dz. ew. nr 24 z obr. 7-04-14, wschodnia, północna i zachodnianbsp granica dz. ew. 24 i południowa granica dz. ew. nr 25 z obr. 7-04-14, płd.-zach. granica dz. ew. nr. 2/6 z obr. 7-04-14, dalej linia łącząca płd.-zach. narożnik dz. ew. nr 2/6 z obr. 7-04-14 z płd. narożnikiem dz. ew. nr 1 z obr. 7-04-14 i dalej płd.-zach. granica dz. ew. nr 1 z obr. 7-04-14. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniachnbspod 6 października 2021 r. do 27 październikanbsp2021 r.nbspw siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy – bip.warszawa.pl. Dyskusja publicznanbspnad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniunbsp13 października 2021 r. (środa) o godz. 17.00.nbspnbspZ powodu stanu epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 dyskusja publiczna odbędzie się w formie online. Szczegółowe informacje dotyczące dyskusji publicznej będą obwieszczone w BIP oraz na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego:nbspwww.architektura.um.warszawa.pl. Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi do projektu planu mogą być wnoszone: w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy do Prezydenta m.st. Warszawy, na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa; w formie elektronicznej: za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym lub na adres email:nbspsekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl podczas dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2021r. Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Dyżury projektantanbspplanu odbędą się w terminie wyłożenia projektu planu do wglądu publicznego jedynie w formie telefonicznej pod numerem 22 656 67 07 w dniach: 12 października 2021r.(wtorek) od 10:00 do 12:00, 19 października 2021r. (wtorek) od 10:00 do 12:00, 26 października 2021r. (wtorek) od 10:00 do 12:00, Z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy /-/ Małgorzata Nowaczyk Zastępca Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego -------------nbsp Informacja o dyskusji publicznej: Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie sięnbspw dniunbsp13 października 2021 r. (środa) o godzinie 17.00 w formie online: na YouTube (możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie), na platformie ZOOM (możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz nanbspdialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym). Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test nanbsphttps://zoom.us/test, żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek. Czym jest dyskusja publiczna on-line? Tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19 wprowadza możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, ale także składania formalnych uwag podczas dyskusji publicznych on-line w czasie konsultacji planów miejscowych. Do tej pory formalne uwagi do planu były składane tradycyjnie, czyli na piśmie – przekazywane drogą pocztową lub osobiście, oraz elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP. Jeśli wybierzesz opcję zgłoszenia formalnej uwagi podczas dyskusji on-line (w praktyce oznacza to, że możesz przesłać uwagę na czacie na YT lub wziąć udział w spotkaniu na platformie ZOOM i zabrać głos), pamiętaj, że musisz podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Przekażesz je dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazane w trakcie spotkania. Uwaga zostanie rozpatrzona przez Prezydenta m.st. Warszawy, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi „od ręki” podczas dyskusji publicznej. Dyskusja on-line umożliwia też zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawania swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie jednak formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć. Ustawa dopuszcza także składanie formalnych uwag do dyskutowanego planu drogą elektroniczną. Możesz złożyć taką uwagę, wysyłając maila na adresnbspsekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl. Sprawę prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Centrum tel. 22 443 23 24 Załączniki: Obwieszczenie - skan (pdf, 1,1 mB) Składanie uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennegonbsp formularz uwagi do projektu planu (do wypełnienia odręcznie)nbsp formularz uwagi do projektu planu (do wypełnienia na komputerze i wydrukowania) Klauzula RODO - prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 • WRZ
  24

  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – ostatnie dni na samospis!

  Osoby, które jeszcze nie dokonały samospisu zapraszamy w najbliższą sobotę, 25 września do Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy przy ul. Słowackiego 6/8. W godzinach od 9:00 do 13:00 pracownicy Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich będą czekali na wszystkich chętnych i pomogą w przeprowadzeniunbsp samospisu. Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy i należy to zrobić najpóźniej do 30 września! nbsp Zapraszamy!

 • WRZ
  24

  Zaproszenie do składania ofert na usługę cateringową w dniu 02.10.2021 r. w Kinie Elektronik, w związku z premierą filmu „Sportowcy w Powstaniu Warszawskim”.

  Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert na usługę cateringową w dniu 02.10.2021 r. w Kinie Elektronik, w związku z premierą filmu „Sportowcy w Powstaniu Warszawskim”.