Żoliborz Dzielnica m.st. Warszawy

Tablica informacyjna

Komunikaty i ogłoszenia

 • PAŹ
  25

  Ogłoszenie o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę nieruchomości przy ul. Ostrowieckiej

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz.1899 ze zm.), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość m.st. Warszawy, położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

 • PAŹ
  25

  Ogłoszenie o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości na okres do trzech lat w drodze konkursu ofert

  Prezydent m.st. Warszawy informuje, że nieruchomości miasta stołecznego Warszawy o łącznej o powierzchni 2131 m2, położone w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, pomiędzy ul. Powązkowska a al. Prymasa Tysiąclecia, stanowiące części działki ewidencyjnej nr 9 z obrębu 7-03-02 i działki ewidencyjnej nr 16 z obrębu 7-03-01, zostały przeznaczone do wydzierżawienia na okres do trzech lat w drodze konkursu ofert, z przeznaczeniem na tymczasowe ogródki działkowo-rekreacyjne. Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego wynosi: 1,00 zł/m2 netto rocznie - dla ogródków bez altan, 0,58 z ł/m2 netto rocznie - dla ogródka z altaną do rozbiórki. Kwota czynszu będzie powiększona o należny podatek VAT, którego stawka obecnie wynosi 23%. Oferent może złożyć ofertę dzierżawy tylko jednego ogródka. Warunkiem udziału w konkursie jest wniesienie wadium, na depozytowy rachunek Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy o numerze 53 1030 1508 0000 0005 5003 7033, najpóźniej do dnia 9 listopada 2022 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania wymaganej kwoty na rachunku bankowym Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Wadium wynosi 200 zł. Zainteresowani proszeni są o składanie najpóźniej do dnia 9 listopada 2022 r. pisemnych ofert w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach z napisem: Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa „Oferta na dzierżawę ogródka nr ....... (należy podać numer jednego ogródka), położonego w Warszawie pomiędzy ul. Powązkowską a al. Prymasa Tysiąclecia” Oferty należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy przy ul. Słowackiego 6/8, sala obsługi - stanowiska przeznaczone do obsługi w sprawach nieruchomości, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Oferty zawierać muszą komplet dokumentacji – zgodnie z wymaganiami określonymi w Informatorze konkursowym. Otwarcie konkursu ofert i jego część jawna odbędzie się w dniu 15 listopada 2022 r. o godz. 10:00, w siedzibie Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, pokój nr 301. Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z Informatorem konkursowym dostępnym na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Żoliborz: www.zoliborz.um.warszawa.pl Dodatkowe informacje o nieruchomościach można uzyskać pod numerem telefonu 22-44-38-885 w okresie do upływu terminu składania ofert. Do pobrania informator konkursowy

 • PAŹ
  13

  Przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Śmiałej

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

 • PAŹ
  13

  Przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Niegolewskiego

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.

 • PAŹ
  13

  Przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Wieniawskiego

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Warszawie w dzielnicy Żoliborz, stanowiąca własność m.st. Warszawy, została przeznaczona do oddania w dzierżawę.