Żoliborz Dzielnica m.st. Warszawy

Tablica informacyjna

Komunikaty i ogłoszenia

 • PAŹ
  22

  Dni otwarte dla rodziców w Szkole Podstawowej nr 396

  Szanowni Państwo, w ramach planowanych dni otwartych w imieniu Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 396 serdecznie zapraszamy Rodziców deklarujących chęć przeniesienia dziecka do klas I-III do nowej szkoły podstawowej na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 26 października br. o godz. 17.30 w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego przy ul. Felińskiego 15 (aula). Spotkanie adresowane jest do Rodziców dzieci zamieszkałych w rejonie nowej szkoły oraz przy ul. Rydygiera 11, 11A, 13, 13A, 13B, jak również przy ul. Anny German 20. Zostaną omówione kwestie dotyczące organizacji roku szkolnego oraz rekrutacji do nowej placówki w bieżącym roku szkolnym. W związku z sytuacją epidemiczną uczestnicy spotkania proszeni są o zakrywanie ust i nosa. Jednocześnie w trosce o zachowanie higienicznych warunków spotkania zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji dotyczącej udziału w spotkaniu na adres: sp396@edu.um.warszawa.pl.

 • PAŹ
  21

  Zmiana lokalizacji Działu Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier

  Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga informuje, iż z dniem 02.11.2021r nastąpi zmiana lokalizacji – przeniesienie - Działu Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier z ul. Utraty 4 do głównej siedziby Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga na ul. Jagiellońską 15 w Warszawie. W okresie od 18.10 do 29.10.2021r. będą sukcesywnie dokonywane relokacje poszczególnych stanowisk pracy Działu Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier. Od dnia 02.11.2021r zmianie ulegną również numery telefonów do Działu Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier: 22 509-18-28 Kierownik Działu 22 509-18-24 czynności sprawdzające, zaświadczenia 22 509-19-10 banderole 22 509-19-07 czynności sprawdzające, mienie przesiedlenia, zabytki 22 509-18-29 deklaracje, rejestracja pieców 22 509-18-59 zabezpieczenia 22 509-18-67 obsługa elektronek/rejestracji Powyższe numery telefonów zostaną zamieszczone w dniu 02.11.2021r w zakładce „kontakt" na stronie internetowej www.mazowieckie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-warszawa-praga.

 • PAŹ
  14

  Zaproszenie do składania ofert na obsługę techniczną i przeprowadzenie uroczystości związanej z obchodami Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2021 r.

  Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert na obsługę techniczną i przeprowadzenie uroczystości związanej z obchodami Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2021 r.

 • WRZ
  29

  Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi

  Realizując obowiązek wynikający z art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.), Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, czyli takich, które zaistniały przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynikają z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r., a także szkód w środowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2187 ze zm.), które zostały spowodowane przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat. Przypominamy, że każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, może ten fakt zgłosić właściwemu burmistrzowi dzielnicy. Zakwalifikowanie gruntu do terenów o zanieczyszczonej powierzchni ziemi będzie miało istotne skutki dla władających powierzchnią ziemi (z obowiązkiem przeprowadzenia remediacji włącznie). Rodzaje działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wraz ze wskazaniem przykładowych dla tych działalności zanieczyszczeń, określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395). Na podstawie uzyskanych danych, sporządzona zostanie przez Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, która następnie zostanie przekazana Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie. Zgodnie z art. 101e ust. 1 i 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, władający powierzchnią ziemi, który stwierdził historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie będącym w jego władaniu, jest obowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie. Zgłoszenie, winno zawierać: Imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby; adres i numer działki ewidencyjnej; informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi; dokumentację potwierdzającą wystąpienie zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym nazwy substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ww. ustawy. Zgodnie z art. 101e ust. 3 i 4 ww. ustawy, każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, może ten fakt zgłosić właściwemu staroście (w przypadku terenu dzielnicy Żoliborz - burmistrzowi). Zgłoszenie winno zawierać: Imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby; wskazanie miejsca, w miarę możliwości poprzez podanie adresu lub numeru działki ewidencyjnej; informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi; opis stwierdzonej sytuacji wskazującej na występowanie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, dokumentację, która uprawdopodobni jej wystąpienie, w tym, w miarę możliwości, nazwy substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ww. ustawy. Stosowne zgłoszenia o potencjalnych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi prosimy przekazywać na adres: Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Wydział Ochrony Środowiska, ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa lub adres e-mail zoliborz.wos@um.warszawa.pl Do ww. zgłoszeń, składanych w postaci elektronicznej dołącza się zeskanowane dokumenty lub dokumentację, o których mowa powyżej. Przygotowano specjalną kartę informacyjną pt. ,,Przyjmowanie zgłoszenia, o którym mowa w art. 101e, ust. 3 ustawy – Prawo ochrony środowiska, tj. o stwierdzeniu potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi’’, dostępną na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 Urzędu m.st. Warszawy pod adresem: link

 • WRZ
  28

  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Kaskada

  Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. 2021r. ,poz. 741 t.j.) oraz uchwały Nr LXXIV/1916/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Kaskada, a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z 2021r., poz. 247 t.j.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego granice wyznaczają: od północnego zachodu: płn.-zach. granica dz. ew. nr: 1, 2/3, 2/2, 2/1 z obr. 7-04-14; od wschodu: płn.-wsch. granica dz. ew. nr 2/1 i dz. ew. nr 2/3 z obr. 7-04-14 do styku z dz. ew. nr 50/68 z obr. 7-04-15, płn.-zach. i płn.-wsch. granica dz. ew. nr 50/68 z obr. 7-04-15 oraz wsch. granica dz. ew. nr: 50/69 z obr. 7-04-15 i dz. ew. nr 7 z obr. 7-04-17; od południa: płd. granica dz. ew. nr 7 z obr. 7-04-17 oraz jej przedłużenie do wsch. granicy dz. ew. nr 24 z obr. 7-04-14, wschodnia, północna i zachodnia granica dz. ew. 24 i południowa granica dz. ew. nr 25 z obr. 7-04-14, płd.-zach. granica dz. ew. nr. 2/6 z obr. 7-04-14, dalej linia łącząca płd.-zach. narożnik dz. ew. nr 2/6 z obr. 7-04-14 z płd. narożnikiem dz. ew. nr 1 z obr. 7-04-14 i dalej płd.-zach. granica dz. ew. nr 1 z obr. 7-04-14. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 6 października 2021 r. do 27 października 2021 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy – bip.warszawa.pl. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 13 października 2021 r. (środa) o godz. 17.00. Z powodu stanu epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 dyskusja publiczna odbędzie się w formie online. Szczegółowe informacje dotyczące dyskusji publicznej będą obwieszczone w BIP oraz na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego: www.architektura.um.warszawa.pl. Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi do projektu planu mogą być wnoszone: w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy do Prezydenta m.st. Warszawy, na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa; w formie elektronicznej: za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym lub na adres email: sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl podczas dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2021r. Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Dyżury projektanta planu odbędą się w terminie wyłożenia projektu planu do wglądu publicznego jedynie w formie telefonicznej pod numerem 22 656 67 07 w dniach: 12 października 2021r.(wtorek) od 10:00 do 12:00, 19 października 2021r. (wtorek) od 10:00 do 12:00, 26 października 2021r. (wtorek) od 10:00 do 12:00, Z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy /-/ Małgorzata Nowaczyk Zastępca Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego ------------- Informacja o dyskusji publicznej: Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 13 października 2021 r. (środa) o godzinie 17.00 w formie online: na YouTube (możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie), na platformie ZOOM (możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym). Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test na https://zoom.us/test, żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek. Czym jest dyskusja publiczna on-line? Tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19 wprowadza możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, ale także składania formalnych uwag podczas dyskusji publicznych on-line w czasie konsultacji planów miejscowych. Do tej pory formalne uwagi do planu były składane tradycyjnie, czyli na piśmie – przekazywane drogą pocztową lub osobiście, oraz elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP. Jeśli wybierzesz opcję zgłoszenia formalnej uwagi podczas dyskusji on-line (w praktyce oznacza to, że możesz przesłać uwagę na czacie na YT lub wziąć udział w spotkaniu na platformie ZOOM i zabrać głos), pamiętaj, że musisz podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Przekażesz je dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazane w trakcie spotkania. Uwaga zostanie rozpatrzona przez Prezydenta m.st. Warszawy, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi „od ręki” podczas dyskusji publicznej. Dyskusja on-line umożliwia też zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawania swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie jednak formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć. Ustawa dopuszcza także składanie formalnych uwag do dyskutowanego planu drogą elektroniczną. Możesz złożyć taką uwagę, wysyłając maila na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl. Sprawę prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Wydział Zagospodarowania Przestrzennego - Centrum tel. 22 443 23 24 Załączniki: Obwieszczenie - skan (pdf, 1,1 mB) Składanie uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego formularz uwagi do projektu planu (do wypełnienia odręcznie) formularz uwagi do projektu planu (do wypełnienia na komputerze i wydrukowania) Klauzula RODO - prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Brak wydarzeń