Żoliborz Dzielnica m.st. Warszawy

Tablica informacyjna

Komunikaty i ogłoszenia

 • STY
  17

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na na usługę związaną z demontażem dekoracji świątecznych (z trzech wskazanych poniżej lokalizacji), transportem, rozładunkiem oraz magazynowaniem (dotyczy wybranych dekoracji świątecznych)

  Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Wydział Kultury i Promocji zaprasza do składania ofert na usługę związaną z demontażem dekoracji świątecznych (z trzech wskazanych poniżej lokalizacji), transportem, rozładunkiem oraz magazynowaniem (dotyczy wybranych dekoracji świątecznych) zgodnie z poniższym: Plac Wilsona: Demontaż napisu świątecznego I LOVE (SERCE) Żoliborz o wymiarach 1465 cm x 170 cm, transport oraz magazynowanie dekoracji (adres magazynu wskazany przez wybranego Wykonawcę); Teren przed Urzędem Dzielnicy Żoliborz: Demontaż, transport oraz rozładunek trzech wolnostojących elementów dekoracji świątecznej stanowiącej własność firmy „Multidekor”. Transport do magazynu firmy „Multidekor” znajdujący się przy ul. Rajdowej 9, 05-850 Konotopa. Na dekorację świąteczną składają się następujące elementy: Bombka 3D z siedziskiem – dekoracja wolnostojąca 3D, średnica 1,6 m, wysokość 1,7 m. Zegar Królowej Śniegu - dekoracja wolnostojąca 3D o wymiarach : średnica 3,8m, wysokość 3,5m. Fotorama z czapką Mikołaja - dekoracja wolnostojąca o wymiarach: szerokość 2,2 m wysokości i 2,6 m. Wykonawca skontaktuje się z firmą „Multidekor” w celu uzgodnienia terminu dostarczenia nieuszkodzonych elementów dekoracji. Dekoracje latarniowe na słupach przy ul. Rydygiera w Warszawie, Demontaż, transport i magazynowanie 21 sztuk latarniowców świątecznych zainstalowanych na 21 słupach usytuowanych w ciągu ulic: Kaliny Jędrusik, Stanisława Dygata oraz na placu Czesława Niemena (adres magazynu wskazany przez wybranego Wykonawcę). Wykonawca pokryje wszelkie ewentualne koszty związane z naprawą uszkodzonych elementów dekoracji świątecznych. Przed przystąpieniem do realizacji demontażu instalacji świątecznej należy z wyprzedzeniem min. 7 dni poinformować inspektora Wydziału Oświetlenia rejonu Żoliborz, Pana Piotra Prokopczyka (tel. 508 010 834) o terminie rozpoczęcia demontażu instalacji. Prace związane z demontażem instalacji elektrycznej winny być prowadzone w uzgodnieniu i pod nadzorem firmy konserwującej infrastrukturę oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy Żoliborz, tj. Zakładem Remontów i Konserwacji Dróg, tel. 662 055 027, 02-495 Warszawa, Pl. Czerwca 1976 roku nr 1 oraz w uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydziału i Kultury i Promocji dla Dzielnicy Żoliborz Panią Małgorzatą Łowkis-Przybytniak: 22 44 39040, mlowkis@um.warszawa.pl 1. Termin realizacji zamówienia: do dnia 2 lutego 2022 r. 2. Kryteria oceny ofert : - cena brutto oferty – 60% - doświadczenie - 40% 3. Termin składania ofert: do dnia 20.01.2022 r., do godziny 15:00. 4. Zastrzeżenia: 1) Oferenci działają na własną odpowiedzialność, 2) Oferta zawierająca wymagane dokumenty, będąca najkorzystniejsza pod względem stosunku ceny do doświadczenia, zostanie wskazana do realizacji. 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zaplanowanego zadania bez podania przyczyn oraz do negocjacji ostatecznej ceny realizacji zadania przed podpisaniem umowy, 4) Oferta powinna zawierać całkowity koszt usługi, tj. demontaż, transport, rozładunek, magazynowanie oraz ewentualne koszty naprawy dekoracji; 5) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu, w którym będą demontowane wypożyczone elementy dekoracji świetlnej oraz iluminacji, w celu zapoznania się ze stanem istniejącym oraz zdobycia informacji, które mogą być niezbędne do prawidłowej wyceny wartości usługi. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem cen lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia; 6) Wykonawca zapewni realizację zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, wiedzą techniczną z należytą starannością przy pomocy wykwalifikowanego personelu, posiadającego wymagane uprawnienia. 7) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów za przygotowanie i przesłanie oferty na realizację zamówienia oraz informuje, że skontaktuje się tylko z wybranymi Oferentami. 5. Inne postanowienia: Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie 21 dni od dnia złożenia faktury. 6. Warunki składania ofert: 1) Wykonawca zobowiązany jest: - złożyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego, - uzupełnić szczegółowy kosztorys (załącznik nr 2), - załączyć rekomendacje (maksymalnie 3), 2) Ofertę należy złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ze wskazaniem odbioru - Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, 01-627 Warszawa ul. Słowackiego 6/8 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Zoliborz.WKU@um.warszawa.pl do dnia 20.01.2022 r. do godz. 15.00. Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Pełna treść zapytania wraz z załącznikami.

 • STY
  17

  Ogłoszenie Prezydenta m.st. Warszawy konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej

  Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy dnia 17 stycznia 2022 r. ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 28 w Warszawie, ul. gen. J. Zajączka 7.

 • STY
  17

  Ogłoszenie Prezydenta m.st. Warszawy konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej

  Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy dnia 17 stycznia 2022 r. ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: 1) Przedszkola nr 96 w Warszawie, ul. Stanisława Wyspiańskiego 5, 2) Przedszkola nr 131 w Warszawie, ul. Sierpecka 9A, 3) Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 288 w Warszawie, ul. Elbląska 63A.

 • STY
  05

  Zaproszenie do złożenia oferty na „Prowadzenie w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy porad i konsultacji psychologicznych z zakresu uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2022r.”.

  Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia: „Prowadzenie w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy porad i konsultacji psychologicznych z zakresu uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2022 r.”.

 • STY
  05

  Zaproszenie do złożenia oferty na „Prowadzenie w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy porad i konsultacji w zakresie prawa, skierowanych do mieszkańców dzielnicy Żoliborz w 2022 r.”.

  Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia: „Prowadzenie w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy porad i konsultacji w zakresie prawa, skierowanych do mieszkańców dzielnicy Żoliborz w 2022 r.”.

Brak wydarzeń