Prezydent m.st. Warszawy informuje, że nieruchomość o powierzchni 81 m2, położona w Warszawie na terenie parku „Kępa Potocka” w Dzielnicy Żoliborz, stanowiąca część dz. ew. nr 4 z obrębu 7-01-04 została przeznaczona do wydzierżawienia na okres trzech lat w drodze konkursu ofert, z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowej działalności gastronomicznej.

Wywoławcza stawka netto za 1 m2 gruntu przeznaczonego do wydzierżawienia pod działalność gastronomiczną o wynosi:

  • w okresie prowadzenia sezonowej działalności (miesiące: kwiecień-październik): 40,31 zł/m2 co daje łączną  wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego w kwocie: 3265,11  zł + podatek VAT ustalony według  obowiązującej stawki,
  • w okresie, gdy nie jest prowadzona sezonowa działalność (miesiące: listopad-marzec): 3,92 zł/m2 co daje łączną wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego w kwocie 317,52 zł + podatek VAT ustalony według obowiązującej stawki. 

Warunkiem udziału w konkursie jest wniesienie wadium na rachunek depozytowy Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – Bank Handlowy w Warszawie SA  53 1030 1508 0000 0005 5003 7033
w wysokości 4.016,09 zł najpóźniej do dnia 30.03.2022 r. 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania wymaganej kwoty na rachunku bankowym 
Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Zainteresowani proszeni są o składanie pisemnych ofert w nieprzejrzystych, 
zamkniętych kopertach z napisem: 
Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy Żoliborz,
ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa.
„Oferta na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Warszawie w parku Kępa Potocka”,
bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, sala obsługi - stanowiska przeznaczone do obsługi w sprawach nieruchomości, 
ul. Słowackiego 6/8, od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1600, 
najpóźniej do dnia 30.03.2022 r.

Oferty zawierać muszą komplet dokumentacji – zgodnie z wymaganiami określonymi
w Informatorze konkursowym.

Otwarcie konkursu ofert i jego część jawna odbędzie się w dniu 31.03.2022 r. o godz. 10:00, w siedzibie Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, 
ul. Słowackiego 6/8, pokój nr 301.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z Informatorem konkursowym dostępnym na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Żoliborz: www.zoliborz.um.warszawa.pl 

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać pod numerem telefonu 22 443 88 82 
w okresie do upływu terminu składania ofert.