Zaproszenie do składania ofert na realizację rekomendowanego programu ograniczającego zagrożenia związane z substancjami psychoaktywnymi, wczesną inicjacją alkoholową i przemocą w grupach klasowych pn. „EPSILON”.

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia: „Realizacja rekomendowanego programu ograniczającego zagrożenia związane z substancjami psychoaktywnymi, wczesną inicjacją alkoholową i przemocą  w grupach klasowych pn. „EPSILON”.

Od Oferenta oczekujemy przygotowanie oferty na realizację zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do zaproszenia do złożenia oferty. Od Oferenta wymaga się również znajomości standardu usług i programów realizowanych w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – standardem jakości programów profilaktycznych realizowanych w szkołach i placówkach systemu oświaty i placówkach wsparcia dzienneg. W przypadku zainteresowania możliwością zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o wypełnienie formularza ofertowego. Oferent działa na własną odpowiedzialność.

Przy wyborze oferty do realizacja brane będzie pod uwagę kryterium ceny, doświadczenia oraz złożone przez realizatora wymaganych rekomendacji, w tym szczególnie rekomendacji wydanej przez PARPA lub Ośrodek Rozwoju Edukacji lub Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii lub Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie – brak tej rekomendacji wyklucza ofertę z postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieprzystąpienia do realizacji zdania bez dokonania wyboru oferty oraz do odstąpienia od realizacji zaplanowanego zadania bez podania przyczyny, a także do negocjacji ostatecznej ceny realizacji zadnia przed podpisaniem umowy.

Skompletowane dokumenty, prosimy o przesłanie pocztą (w tym pocztą elektroniczną na adres mpetrykowski@um.warszawa.pl w formie skanów podpisanych przez właściwe do tego osoby i opatrzone pieczęcią firmową) lub osobiste dostarczenie do kancelarii Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. J. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa, najpóźniej do 25 marca 2022 roku do godz. 15.00. Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Konkurs Ofert dotyczy wydzierżawienia, na okres do trzech lat, części nieruchomości o powierzchni ok. 81 m2, położonej w Warszawie w rejonie ul. Wybrzeże Gdyńskie i ul. Gwiaździstej - na terenie parku „Kępa Potocka” w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Prezydent m.st. Warszawy informuje, że nieruchomość o powierzchni 81 m2, położona w Warszawie na terenie parku „Kępa Potocka” w Dzielnicy Żoliborz, stanowiąca część dz. ew. nr 4 z obrębu 7-01-04 została przeznaczona do wydzierżawienia na okres trzech lat w drodze konkursu ofert, z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowej działalności gastronomicznej.

Wywoławcza stawka netto za 1 m2 gruntu przeznaczonego do wydzierżawienia pod działalność gastronomiczną o wynosi:

 • w okresie prowadzenia sezonowej działalności (miesiące: kwiecień-październik): 40,31 zł/m2 co daje łączną  wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego w kwocie: 3265,11  zł + podatek VAT ustalony według  obowiązującej stawki,
 • w okresie, gdy nie jest prowadzona sezonowa działalność (miesiące: listopad-marzec): 3,92 zł/m2 co daje łączną wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego w kwocie 317,52 zł + podatek VAT ustalony według obowiązującej stawki. 

Warunkiem udziału w konkursie jest wniesienie wadium na rachunek depozytowy Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – Bank Handlowy w Warszawie SA  53 1030 1508 0000 0005 5003 7033
w wysokości 4.016,09 zł najpóźniej do dnia 30.03.2022 r. 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania wymaganej kwoty na rachunku bankowym 
Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Zainteresowani proszeni są o składanie pisemnych ofert w nieprzejrzystych, 
zamkniętych kopertach z napisem: 
Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy Żoliborz,
ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa.
„Oferta na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Warszawie w parku Kępa Potocka”,
bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, sala obsługi - stanowiska przeznaczone do obsługi w sprawach nieruchomości, 
ul. Słowackiego 6/8, od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1600, 
najpóźniej do dnia 30.03.2022 r.

Oferty zawierać muszą komplet dokumentacji – zgodnie z wymaganiami określonymi
w Informatorze konkursowym.

Otwarcie konkursu ofert i jego część jawna odbędzie się w dniu 31.03.2022 r. o godz. 10:00, w siedzibie Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, 
ul. Słowackiego 6/8, pokój nr 301.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z Informatorem konkursowym dostępnym na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Żoliborz: www.zoliborz.um.warszawa.pl 

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać pod numerem telefonu 22 443 88 82 
w okresie do upływu terminu składania ofert.

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia wykonywanie operatów szacunkowych.

Wydział Nieruchomości Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Żoliborz zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia:

„Wykonanie operatów szacunkowych do celów: aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, określenia renty planistycznej, wypłaty odszkodowań/wykupu, nabycia i zbycia nieruchomości, określenia wartości ograniczonych praw rzeczowych, prowadzenia postępowań sądowych i przetargowych oraz na wykonanie opracowań określających wartość nieruchomości na dzień 27.05.1990r.”

Zadaniem realizującego zamówienia będzie sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie dzielnicy Żoliborz, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty.

Warunkiem zawarcia umowy będzie przedstawienie aktualnej polisy ubezpieczeniowej, bądź innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego nadanych przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa zgodnie z art. 191 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Wykonawca wskazuje w ofercie ceny brutto za wykonanie poszczególnych wariantów zamówienia. Kryterium wyboru wykonawcy będzie najniższa cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, wyliczona poprzez pomnożenie ceny jednostkowej za poszczególne rodzaje wycen przez planowaną liczbę wycen i ich zsumowanie.

Pełna treść zapytania wraz z załącznikami.

Zaproszenie do składania ofert na usługę zapewnienia porządku i czystości na terenie wokół budynku Centrum Lokalnego Żoliborz przy ul. Rydygiera 6B w Warszawie, w tym utrzymanie zieleni niskiej.

Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia:

„Usługa zapewnienia porządku i czystości na terenie wokół budynku Centrum Lokalnego Żoliborz przy ul. Rydygiera 6B w Warszawie, w tym utrzymanie zieleni niskiej”.

Od realizatora oczekujemy realizacji zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oferty.

W przypadku zainteresowania możliwością zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o wypełnienie formularza ofertowego. Oferent działa na własną odpowiedzialność.

Oferta zawierająca wymagane dokumenty i będąca najkorzystniejsza pod względem ceny do jakości (zawartości merytorycznej) oraz przedstawionych referencji zostanie wskazana do realizacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zaplanowanego zadania bez podania przyczyn oraz do dodatkowych negocjacji realizacji zadnia przed podpisaniem umowy.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów za przygotowanie i przesłanie oferty na realizację zamówienia oraz informuje, że skontaktuje się tylko z wybranym Oferentami najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.

Skompletowane dokumenty prosimy o przesłanie pocztą lub pocztą elektroniczna na adres msagadyn@um.warszawa.pl lub osobiste dostarczenie do kancelarii Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa, najpóźniej do 7 marca 2022 roku do godz. 15.00. Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Pełna treść zapytania wraz z załącznikami

Zaproszenie do składania ofert na usługę telekomunikacyjną polegającą na zapewnieniu dostępu do Internetu stacjonarnego o parametrach 300 Mbps, 500 Mbps, 1 Gbps w Centrum Lokalnego Żoliborz przy ul. Rydygiera 6 B w Warszawie

Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia:

„Usługa telekomunikacyjna polegająca na zapewnieniu dostępu do Internetu stacjonarnego
o parametrach 300 Mbps, 500 Mbps, 1 Gbps w Centrum Lokalnego Żoliborz przy ul. Rydygiera 6 B w Warszawie”.

Od realizatora oczekujemy realizacji zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oferty.

W przypadku zainteresowania możliwością zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o wypełnienie formularza ofertowego. Oferent działa na własną odpowiedzialność.

Oferta zawierająca wymagane dokumenty i będąca najkorzystniejsza pod względem ceny do jakości (zawartości merytorycznej) oraz przedstawionych referencji zostanie wskazana do realizacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zaplanowanego zadania bez podania przyczyn oraz do dodatkowych negocjacji realizacji zadnia przed podpisaniem umowy.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów za przygotowanie i przesłanie oferty na realizację zamówienia oraz informuje, że skontaktuje się tylko z wybranym Oferentami najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.

Skompletowane dokumenty prosimy o przesłanie pocztą lub pocztą elektroniczna na adres msagadyn@um.warszawa.pl lub osobiste dostarczenie do kancelarii Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa, najpóźniej do 7 marca 2022 roku do godz. 15.00. Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Pełna treść zapytania wraz z załącznikami.

Zaproszenie do składania ofert na usługę sprzątania budynku Centrum Lokalnego Żoliborz przy ul. Rydygiera 6B w Warszawie

Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy  zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia:

„Usługa sprzątania budynku Centrum Lokalnego Żoliborz przy ul. Rydygiera 6B w Warszawie”.

Od realizatora oczekujemy realizacji zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oferty.

W przypadku zainteresowania możliwością zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o wypełnienie formularza ofertowego. Oferent działa na własną odpowiedzialność.

Oferta zawierająca wymagane dokumenty i będąca najkorzystniejsza pod względem ceny do jakości (zawartości merytorycznej) oraz przedstawionych referencji zostanie wskazana do realizacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zaplanowanego zadania bez podania przyczyn oraz do dodatkowych negocjacji realizacji zadnia przed podpisaniem umowy.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów za przygotowanie i przesłanie oferty na realizację zamówienia oraz informuje, że skontaktuje się tylko z wybranym Oferentami najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.

Skompletowane dokumenty prosimy o przesłanie pocztą lub pocztą elektroniczna na adres msagadyn@um.warszawa.pl lub osobiste dostarczenie do kancelarii Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa, najpóźniej do 7 marca 2022 roku do godz. 15.00. Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Pełna treść zapytania wraz z załącznikami.

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie części sportowej imprezy p.n. „VIII Bieg Flagi”

Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie części sportowej imprezy p.n. „VIII Bieg Flagi” w ramach festynu „Majówka pod flagą biało-czerwoną”. Od oferenta oczekujemy realizacji zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania oraz doświadczenia w realizacji podobnych imprez.

W przypadku zainteresowania realizacją zamówienia prosimy o wypełnienie załącznika nr 2 do zapytania (formularz ofertowy i tabela kosztorysowa). Oferent działa na własną odpowiedzialność. Oferta zawierająca wymagane dokumenty i będąca najkorzystniejsza pod względem stosunku ceny do jakości (zawartości merytorycznej) zostanie wybrana do realizacji zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zaplanowanego zadania bez podania przyczyn oraz do negocjacji ostatecznej ceny przed podpisaniem umowy.

Kryterium wyboru oferty:
doświadczenie Wykonawcy w organizacji imprez o takim samym charakterze – 20%,
cena stanowi 80%,
przy założeniu, że część kosztów Wykonawcy, poniesionych z tytułu organizacji imprezy, zostanie pokrytych z opłaty startowej pobieranej (przez Wykonawcę) od zawodników w wysokości nie wyższej niż 20 zł.

Ocenie będzie podlegać kwota, będąca różnicą kosztów Wykonawcy i szacowanej sumy wpłat z wpisowego (przykład: łączna suma kosztów Wykonawcy (A) – szacowana suma wpłat od uczestników (B) = cena za realizację zadania (X), tj. A – B = X.

Prosimy o przesłanie oferty na adres zoliborz.wsr@um.warszawa.pl wraz z opisem realizacji zadania lub dostarczenie dokumentacji osobiście do kancelarii Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa, najpóźniej do dnia 25 lutego 2022 r. do godz. 16.00.

 

Pełna treść zapytania wraz z załącznikami.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na na realizację projektu z budżetu obywatelskiego 2022 r. pn. „Patroni naszych ulic na pocztówkach – ks. Teofil Bogucki”.

Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert na realizację projektu z budżetu obywatelskiego 2022 r. pn. „Patroni naszych ulic na pocztówkach – ks. Teofil Bogucki”.

https://bo.um.warszawa.pl/projekt/25841?user=

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

                Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zaprojektowaniu i wydrukowaniu 3000 sztuk pocztówek w formacie A6, przedstawiających postać ks. Teofila Boguckiego. W załączniku nr 1 do zaproszenia załączone zostało zdjęcie, które ma zostać wykorzystane do projektu. Tylna strona ma zawierać elementy pocztówki oraz krótką notkę o ks. Teofilu Boguckim. W miejscu znaczka pocztowego ma zostać umieszczone graficzne oznakowanie projektu realizowanego z budżetu obywatelskiego.   

Od realizatora oczekujemy:

 1. Wykonania projektu, wydrukowania i przesłania jednego, próbnego egzemplarza pocztówki (zarówno projekt jak i gotowy egzemplarz próbny pocztówki do akceptacji Zamawiającego),
 2. Druku pocztówek w nakładzie 3000 sztuk – karton jednostronnie powlekany  o gramaturze 300-350 g/m2,
 1. Dostarczenia pocztówek do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
 2. Prawa autorskie zostaną przeniesione na rzecz Zamawiającego.

Pełna treść zapytania wraz z załącznikami.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ofert na realizację projektu z budżetu obywatelskiego 2022 r. pn. „Jestem z Żoliborza, więc nie używam plastiku! Bawełniane torby na zakupy dla wszystkich żoliborzan i żoliborzanek”.

Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert na realizację projektu z budżetu obywatelskiego 2022 r. pn. „Jestem z Żoliborza, więc nie używam plastiku! Bawełniane torby na zakupy dla wszystkich żoliborzan i żoliborzanek”.  

https://bo.um.warszawa.pl/projekt/24897?user=

Od Oferenta oczekujemy realizacji zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

Kryterium wyboru oferty: cena – 80%, doświadczenie – 20% (przynajmniej 1 rekomendacja).

Istotne warunki zamówienia, które zostaną zawarte w umowie:

 • Płatność przelewem w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, po wykonaniu bez zastrzeżeń zamówienia.
 • Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu ewentualnych szkód, które mogą powstać w związku z realizacją umowy

Pełna treść zapytania wraz z załącznikami.
​​​​​​​

Zaproszenie do składania ofert na: „Zajęcia stolarskie dla początkujących w Centrum Lokalnym Żoliborz”

Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert: dla potrzeb Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

 1. Przedmiot zamówienia: Zajęcia stolarskie dla początkujących w Centrum Lokalnym  Żoliborz”, ul. Rydygiera  6B.
 2. Termin realizacji zamówienia: od lutego 2022r do grudnia 2022r z wyłaczeniem miesięcy lipca oraz sierpnia. W ten sposób daje to  9 zajęć w roku 2022 dla każdej z 4 grup (dzieci, nastolatki, dorośli, rodziny). Jedne zajęcia trwają 2 godziny zegarowe.
 3. Kryteria oceny oferty: cena (waga 100%).
 4. Inne istotne warunki zamówienia : osoba  wykonujące zlecenie  powinny posiadać  wiedzę z zakresu stolarstwa oraz doświadczenie w pracy z dziećmi I młodzieżą.  

 

Warsztaty mają na celu:

 • rozwijanie umiejętności manualnych, myślenie techniczne, wyrażanie kreatywności,
 • uczenie szacunku do surowców naturalnych,
 • są ciekawą alternatywą dla rodzin na wspólne spędzanie czasu oraz budowanie więzi,
 • nauczenia dzieci, że lepiej coś naprawić niż się tego pozbyć.

Pełna treść zapytania wraz z załącznikami.

Rozeznanie rynku (szacowanie wartości zamówienia)

Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy planuje realizację zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy sportowej p.n.  „VIII Bieg Flagi”. Niniejsze zapytanie ma charakter szacowania wartości zamówienia i nie zostanie zakończone wyborem oferty. Zapytanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia z zapytaniem ofertowym na realizację zadania do tych oferentów, którzy złożyli swoją wycenę w postępowaniu szacowania wartości zamówienia.

Pełna treść zapytania wraz z załącznikami.

Zaproszenie do złożenia oferty na dostarczenie min. 8 szt. uli wraz z rozstawieniem ich do dwóch pasiek w Parku Kaskada i Parku Kępa Potocka w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Zapraszam do złożenia oferty cenowej, bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na dostarczenie min. 8 szt. uli wraz z rozstawieniem ich do dwóch pasiek w Parku Kaskada i Parku Kępa Potocka w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, po min. 4 szt. w każdej z lokalizacji oraz ich utrzymaniem, a także przekazaniem miodu z ww. pasiek w ilości 240 kg i organizacją wydarzenia ,,Żoliborskie Miodobranie”.

 

Szczegółowy zakres prac przewidziany do wykonania zadania określa opis przedmiotu zamówienia- zał. nr 1

 

Termin zakończenia prac – 31.10.2022 r.

 

UWAGA! Informacja cenowa powinna zawierać cenę brutto za wykonanie całości zadania – zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym zał. nr 2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – zał. nr 3.

 

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 15.02.2022 r.

 

Przy ustaleniu ceny należy uwzględnić wartości wszystkich czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty (w przypadku powzięcia przez Zamawiającego decyzji o przystąpieniu do wykonania prac) Zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena – 100%.

 

W przypadku jeśli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem oferty uprzejmie proszę o przesłanie jej na e-mail: Zoliborz.WOS@um.warszawa.pl.

Niniejsze zapytanie nie wiąże Wykonawcy i Zamawiającego żadnymi prawami materialnymi wykonania ww. wyceny prac.

 

Wymagane dokumenty: referencje / protokół/oły, potwierdzające że Wykonawca wykonywał usługę dotyczącą utrzymania pasiek na terenach miejskich w okresie min. 5 miesięcy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyny i odrzucenia oferty nie spełniającej wymagań Zamawiającego, przekraczającej planowane środki na realizację zadania.

 

Osoba do kontaktu: Martyna Dąbrowska, mar.dabrowska@um.warszawa.pl, telefon: 22 443 89 60.

Pełna treść zapytania wraz z załącznikami.

Zaproszenie do złożenia oferty na „Prowadzenie w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy porad i konsultacji psychologicznych z zakresu uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2022r.”

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia:

 

„Prowadzenie w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy porad i konsultacji psychologicznych z zakresu uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2022r.”

 

Od realizatora oczekujemy realizacji zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty. Od Oferenta wymaga się również znajomości standardu usług i programów świadczonych w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2022r. – Standard Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 3 do zaproszenia oraz zapoznania się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (na podstawie przepisu prawa), stanowiącą załącznik nr 4 do zaproszenia.

 

W przypadku zainteresowania możliwością zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o wypełnienie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia. Oferent działa na własną odpowiedzialność.

Pełna treść zapytania wraz z załącznikami.

ROZEZNANIE RYNKU (szacowanie wartości zamówienia)

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy - Wydział Oświaty i Wychowania planuje realizację zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie: „Dostawa, wdrożenie i utrzymanie programu komputerowego w zakresie elektronicznego prowadzenia kadr i urlopów oświatowej kadry kierowniczej tj. dyrektorów szkół i placówek oświatowych”

W celu wyboru odpowiedniej procedury przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, jako Zamawiający ma obowiązek dokonać szacowania wartości zamówienia (art. 32 -35 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Niniejsze zapytanie ma charakter szacowania wartości i nie zostanie zakończone wyborem oferty. Zapytanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia:

Moduł I. - Kadry

 1. Elektroniczna baza danych oświatowej kadry kierowniczej zawierająca:

- nr PESEL,

- imię (imiona) i nazwisko,

- data urodzenia,

- adres zamieszkania,

- stanowisko (od kiedy - do kiedy),

- pełna nazwa placówki (z adresem),

- dodatki do wynagrodzenia (motywacyjny, funkcyjny) przyznany na okres od-do,

- wynagrodzenie zasadnicze,

- wykształcenie (np. magister z przygotowaniem pedagogicznym),

- stopień awansu zawodowego,

- staż pracy (z podziałem na ogólny i pedagogiczny),

- daty urlopu bezpłatnego,

- kadencja (od – do),

- szkolenia BHP (do kiedy ważne),

- nagroda jubileuszowa (na kiedy przypada, rocznica, wysokość nagrody),

- oceny pracy (jaka ocena, do kiedy ważna, data dokonania oceny),

- badania lekarskie (do kiedy ważne, informacja o jednostce medycyny pracy),

- zwolnienia lekarskie (od-do).

2. Generowanie raportów, eksport wybranych danych do excel, zaciąganie danych do gotowych druków/pism.

3. Powiadomienia mail o zbliżających się terminach.

Moduł II. - Urlopy

1. Dane dotyczące ilości dni przysługującego urlopu, z podziałem na:

- urlop zaległy (za rok poprzedni),

- urlop bieżący,

- urlop na żądanie.

2. Możliwość tworzenia planu urlopowego (z koniecznością zaplanowania urlopu zaległego do końca 30.09.danego roku).

3. Informacja o ilości dni urlopu pozostałego do wykorzystania.

4. Możliwość składania w wniosków urlopowych w formie elektronicznej:

- wniosek o udzielenie urlopu zgodnie z planem urlopowym,

- wniosek o przesunięcie zaplanowanego urlopu w dniu .... na inny dzień,

- wniosek o udzielenie urlopu na żądanie,

- wniosek o udzielenie dnia wolnego z tytułu opieki nad dzieckiem,

- wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego,

- wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego.

5. Informacja mail do wnioskodawcy o statusie złożonego wniosku (o zakończeniu procesu i sposobie jego zakończenia – zgoda, brak zgody). W przypadku zgody, automatyczna modyfikacja danych w programie.

6. Możliwość wygenerowania wniosków.

7. Przejrzysty grafik zaplanowanych i wykorzystanych urlopów (automatyczne zaznaczanie wykorzystania urlopu – innym kolorem zaległego, bieżącego, na żądanie.

8. Automatyczne zaznaczanie na grafiku przesuniętego urlopu.

9. Automatyczne wpisywanie danych o wykorzystanym urlopie do „Karty urlopowej” dyrektora (możliwość wygenerowania wydruku, eksportu do Excel).

10. Powiadomienie mail o zbliżającym się zaplanowanym urlopie (min. 3 dni przed).

11. Ustawienie ścieżki akceptacji wniosków.

12. Osoby zastępujące dyrektora – możliwość wybrania z dostępnej listy.

13. Podgląd historii pracy.

14. Możliwość wydruku danych.

Do programu powinien mieć dostęp każdy dyrektor publicznej szkoły i placówki oświatowej mającej swoją siedzibę na terenie Dzielnicy Żoliborz, z hasłem oraz możliwością elektronicznego składania wniosków i podglądem swojego profilu.

System powinien także:

- pozwalać na sprawdzenie uprawnionym pracownikom Urzędu (Burmistrz, Wydział Oświaty i Wychowania) aktualnego statusu dyrektora np. czy jest na urlopie, zwolnieniu itp.,

- mieć możliwość blokowania funkcjonalności,

- posiadać panel administracyjny pozwalający na bieżące konfigurowanie parametrów aplikacji, w tym dodawanie kolejnych osób,

- działać z powszechnie dostępnymi przeglądarkami internetowymi.

Termin i miejsce złożenia propozycji cenowej:

Proszę o przesłanie propozycji cenowej w ciągu 7 dni od ukazania się niniejszego rozeznania rynku w wersji elektronicznej, zgodnie z poniższym formularzem cenowym, na adres zoliborz.WOW@um.warszawa.pl

W poniższej tabeli proszę zaznaczyć ile czasu będzie wynosił czas realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy.

Wartość cenową należy podać w złotych polskich. Przedstawione wartości cenowe powinny być podane w wartości: netto, VAT, brutto.

Lp.

Przedmiot

Wartość netto

Vat%

Wartość brutto

1

Dostawa  i wdrożenie programu

2

Usługa utrzymania

ŁĄCZNIE:

Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy  (w miesiącach)

W przypadku pytań, prosimy o kontakt mailowy na adres: zoliborz.WOW@um.warszawa.pl  

Zaproszenie do złożenia oferty na przygotowanie miejsca uroczystości wraz z obsługą techniczną, związanych z obchodami 80. rocznicy utworzenia 1. Polskiej Dywizji Pancernej i 130. rocznicy urodzin jej dowódcy Generała Stanisława Maczka w dniu 26 lutego 2022 r.

Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert na przygotowanie miejsca uroczystości wraz z obsługą techniczną,  związanych z obchodami 80. rocznicy utworzenia  1. Polskiej Dywizji Pancernej i 130. rocznicy urodzin jej dowódcy Generała Stanisława Maczka w dniu  26 lutego 2022 r.

Od Oferenta oczekujemy realizacji zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania,

 

Miejsce realizacji: Dzielnica Żoliborz, pomnik 1 Polskiej Dywizji Pancernej przy Pl. Inwalidów w Warszawie.

Termin realizacji: 26.02.2022 r., od godziny 11:00 do godz. 14:00.

Kryterium wyboru oferty: cena – 90%, doświadczenie – 10% (przynajmniej 1 rekomendacja).

Pełna treść zapytania wraz z załącznikami.

Zaproszenie do złożenia oferty na oferty na realizację zamówienia: „Prowadzenie w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy porad i konsultacji psychologicznych z zakresu uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2022 r.”.

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia:
„Prowadzenie w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy porad i konsultacji psychologicznych z zakresu uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2022 r.”.

Od realizatora oczekujemy realizacji zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty. Od Oferenta wymaga się również znajomości standardu usług i programów świadczonych w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2022 r. – Standard Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 3 do zaproszenia oraz zapoznania się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (na podstawie przepisu prawa), stanowiącą załącznik nr 4 do zaproszenia.

 

W przypadku zainteresowania możliwością zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o wypełnienie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia. Oferent działa na własną odpowiedzialność.

Pełna treść zapytania wraz z załącznikami.

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę związaną z demontażem dekoracji świątecznych (z trzech wskazanych poniżej lokalizacji), transportem, rozładunkiem oraz magazynowaniem (dotyczy wybranych dekoracji świątecznych)

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Wydział Kultury i Promocji zaprasza do składania ofert na usługę związaną z demontażem dekoracji świątecznych (z trzech wskazanych poniżej lokalizacji), transportem, rozładunkiem oraz magazynowaniem (dotyczy wybranych dekoracji świątecznych) zgodnie z poniższym:

Plac Wilsona

Demontaż napisu świątecznego I LOVE (SERCE) Żoliborz o wymiarach 1465 cm x 170 cm, transport oraz magazynowanie dekoracji (adres magazynu wskazany przez wybranego Wykonawcę);

Teren przed Urzędem Dzielnicy Żoliborz

Demontaż, transport oraz rozładunek trzech wolnostojących elementów dekoracji świątecznej stanowiącej własność firmy „Multidekor”. Transport do magazynu firmy „Multidekor” znajdujący się przy ul. Rajdowej 9, 05-850 Konotopa.
Na dekorację świąteczną składają się następujące elementy:

 • Bombka 3D z siedziskiem – dekoracja wolnostojąca 3D, średnica 1,6 m, wysokość 1,7 m.
 • Zegar Królowej Śniegu – dekoracja wolnostojąca 3D o wymiarach : średnica 3,8 m, wysokość 3,5m.  
 • Fotorama z czapką Mikołaja – dekoracja wolnostojąca o wymiarach: szerokość 2,2 m wysokości i 2,6 m.    

Wykonawca skontaktuje się z firmą „Multidekor” w celu uzgodnienia terminu dostarczenia nieuszkodzonych elementów dekoracji.

Dekoracje latarniowe na słupach przy ul. Rydygiera w Warszawie

Demontaż, transport i magazynowanie 21 sztuk latarniowców świątecznych zainstalowanych na 21 słupach usytuowanych w ciągu ulic: Kaliny Jędrusik, Stanisława Dygata oraz na placu Czesława Niemena (adres magazynu wskazany przez wybranego Wykonawcę).

 

Wykonawca pokryje wszelkie ewentualne koszty związane z naprawą uszkodzonych elementów dekoracji świątecznych.

Przed przystąpieniem do realizacji demontażu instalacji świątecznej należy z wyprzedzeniem min. 7 dni poinformować inspektora Wydziału Oświetlenia rejonu Żoliborz, pana Piotra Prokopczyka (tel. 508 010 834) o terminie rozpoczęcia demontażu instalacji. Prace związane z demontażem instalacji elektrycznej winny być prowadzone w uzgodnieniu i pod nadzorem firmy konserwującej infrastrukturę oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy Żoliborz, tj. Zakładem Remontów i Konserwacji Dróg, tel. 662 055 027, 02-495 Warszawa, pl. Czerwca 1976 roku nr 1 oraz w uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydziału i Kultury i Promocji dla Dzielnicy Żoliborz panią Małgorzatą Łowkis-Przybytniak: 22 44 39040, mlowkis@um.warszawa.pl

 

1. Termin realizacji zamówienia: do dnia 2 lutego 2022 r.

2. Kryteria oceny ofert :

 • cena brutto oferty – 60%
 • doświadczenie – 40%

3. Termin składania ofert: do dnia 20.01.2022 r., do godziny 15:00.

4. Zastrzeżenia:

 1. Oferta zawierająca wymagane dokumenty, będąca najkorzystniejsza pod względem stosunku ceny do doświadczenia, zostanie wskazana do realizacji
 2. Oferenci działają na własną odpowiedzialność,
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji  zaplanowanego zadania bez podania przyczyn oraz do negocjacji ostatecznej ceny realizacji zadania przed podpisaniem umowy
 4. Oferta powinna zawierać całkowity koszt usługi, tj. demontaż, transport, rozładunek, magazynowanie oraz ewentualne koszty naprawy dekoracji;
 5. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu, w którym będą demontowane wypożyczone elementy dekoracji świetlnej oraz iluminacji, w celu zapoznania się ze stanem istniejącym oraz zdobycia informacji, które mogą być niezbędne do prawidłowej wyceny wartości usługi. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem cen lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;
 6. Wykonawca zapewni realizację zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami,  wiedzą techniczną  z należytą starannością przy pomocy wykwalifikowanego personelu, posiadającego wymagane uprawnienia.
 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów za przygotowanie i przesłanie oferty na realizację zamówienia oraz informuje, że skontaktuje się tylko z wybranymi Oferentami.

5. Inne postanowienia:

Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie 21 dni od dnia złożenia faktury.

6. Warunki składania ofert:

 1. Wykonawca zobowiązany jest:
 • złożyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego,
 • uzupełnić szczegółowy kosztorys (załącznik nr 2),
 • załączyć rekomendacje (maksymalnie 3),
 1. Ofertę należy złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ze wskazaniem odbioru – Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, 01-627 Warszawa ul. Słowackiego 6/8 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail zoliborz.WKU@um.warszawa.pl do dnia 20.01.2022 r. do godz. 15.00.

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

 

 

Pełna treść zapytania wraz z załącznikami.                                                                                                                          

                                                                                                                        

Zaproszenie do złożenia oferty na „Prowadzenie w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy porad i konsultacji psychologicznych z zakresu uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2022r.”.

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia:
„Prowadzenie w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy porad i konsultacji psychologicznych z zakresu uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2022 r.”.

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia:

„Prowadzenie w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy porad i konsultacji psychologicznych z zakresu uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2022 r.”.

Od realizatora oczekujemy realizacji zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty. Od Oferenta wymaga się również znajomości standardu usług i programów świadczonych w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2022r. – Standard Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 3 do zaproszenia oraz zapoznania się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (na podstawie przepisu prawa), stanowiącą załącznik nr 4 do zaproszenia.

W przypadku zainteresowania możliwością zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o wypełnienie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia. Oferent działa na własną odpowiedzialność.

Pełna treść zapytania wraz z załącznikami.

Zaproszenie do złożenia oferty na „Prowadzenie w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy porad i konsultacji w zakresie prawa, skierowanych do mieszkańców dzielnicy Żoliborz w 2022 r.”.

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia:
„Prowadzenie w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy porad i konsultacji w zakresie prawa, skierowanych do mieszkańców dzielnicy Żoliborz w 2022 r.”.

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia:

 

„Prowadzenie w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy porad i konsultacji w zakresie prawa, skierowanych do mieszkańców dzielnicy Żoliborz w 2022 r.”.

 

Od realizatora oczekujemy realizacji zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty. Od Oferenta wymaga się również znajomości standardu usług i programów świadczonych w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2022r. – Standard Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 3 do zaproszenia oraz zapoznania się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (na podstawie przepisu prawa), stanowiącą załącznik nr 4 do zaproszenia.

W przypadku zainteresowania możliwością zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o wypełnienie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia. Oferent działa na własną odpowiedzialność.

Pełna treść zapytania wraz z załącznikami.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na „Prowadzenie w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy porad i konsultacji z zakresu uzależnień jako specjalista psychoterapii uzależnień w 2022 r.”.

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia:
„Prowadzenie w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy porad i konsultacji z zakresu uzależnień jako specjalista psychoterapii uzależnień w 2022 r.”.

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia:

„Prowadzenie w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy porad i konsultacji z zakresu uzależnień jako specjalista psychoterapii uzależnień w 2022 r.”.

Od realizatora oczekujemy realizacji zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty. Od Oferenta wymaga się również znajomości standardu usług i programów świadczonych w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2022r. – Standard Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 3 do zaproszenia oraz zapoznania się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (na podstawie przepisu prawa), stanowiącą załącznik nr 4 do zaproszenia.

W przypadku zainteresowania możliwością zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o wypełnienie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia. Oferent działa na własną odpowiedzialność.

Pełna treść zapytania wraz z załącznikami.