Rada Dzielnicy Żoliborz

Rada Dzielnicy Żoliborz jest organem stanowiącym i kontrolnym Dzielnicy. Wśród głównych kompetencji należy wymienić wybór i odwołanie Burmistrza oraz członków Zarządu, opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta dotyczących spraw Dzielnicy w tym uchwalanie budżetu Dzielnicy i jego zmiany oraz inicjatywę uchwałodawczą w sprawach istotnych dla Dzielnicy.

Rada składa się z 21 radnych wybieranych na pięcioletnią kadencję (wcześniej czteroletnią) w wyborach samorządowych. Radni obecnej kadencji samorządu Żoliborza uzyskali mandat w wyborach przeprowadzonych 21 października 2018 r.

Pracami Rady kieruje Przewodniczący Piotr Wertenstein-Żuławski. Rada pracuje na sesjach zwoływanych z reguły raz w miesiącu. Radni pracują również w komisjach, które zajmują się określonymi, tematycznymi zagadnieniami.

Prace Rady i komisji są jawne a wstęp na ich posiedzenia jest wolny. Sesje Rady są transmitowane online i udostępniane na stronie www. Zapraszamy do śledzenia prac Rady i zapoznania się z zamieszczonymi w tym dziale informacjami.