Wyniki wyszukiwania w serwisie Żoliborz - Aktualności

 • Artykuł

  Zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz.1148) obowiązkiem gminy jest: (art. 32 ust. 6) 1. zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 (dot. dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania...

 • Artykuł

  Informacja dla rodziców (prawnych opiekunów) dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat Od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do jej ukończenia dziecko spełnia obowiązek szkolny, natomiast po jej ukończeniu i do ukończenia 18 roku życia uczeń spełnia obowiązek nauki. Prawo oświatowe daje dyrektorom publicznych szkół podstawowych podstawę do kontroli spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół, a gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież...

 • Artykuł

  Treść w przygotowaniu

 • Artykuł

  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2021 r. Podstawa prawna: - § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.). Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31...

 • Artykuł

  Treść w przygotowaniu