null

O nas

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz (nazwa skrócona: ZGN Żoliborz) jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy działającą na obszarze Dzielnicy Żoliborz, administrującą zasobem nieruchomości stanowiących własność i współwłasność m. st. Warszawy.

Przedmiotem działalności ZGN Żoliborz jest:

 • ewidencja budynków, urządzeń do nich przynależnych, budowli, lokali mieszkalnych i użytkowych, terenów,

 • zapewnienie sprawności technicznej budynków i instalacji w nich funkcjonujących poprzez konserwację, bieżące naprawy oraz natychmiastowe usuwanie awarii,

 • utrzymanie czystości i porządku w budynkach, na terenach do nich przynależnych, a także w ich otoczeniu,

 • zapewnienie dostaw do budynków: energii elektrycznej, cieplnej, paliwa gazowego, wody oraz odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości,

 • prowadzenie remontów i modernizacji w administrowanych nieruchomościach,

 • pobieranie czynszów i zaliczek oraz opłat za świadczenia wraz z ich rozliczaniem – za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże,

 • przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów w ramach zamówień publicznych,

 • windykacja należności z tytułu zaległości w opłatach za najem lokali,

 • przekazywanie na bieżąco mieszkańcom i użytkownikom lokali wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania budynków, regulowanie zobowiązań za lokale będące własnością miasta.

Zakład działa w szczególności na podstawie:

 • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2020 r. Nr 142, poz. 1713 z późn. zm.),

 • Ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 181 z późn. zm),

 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.poz. 869 z późn. zm.),

 • Statutem Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLIII/1014/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m. st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Budynków Komunalnych >>Żoliborz<<” w jednostkę budżetową m. st. Warszawy pod nazwą „Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy”(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r., Nr 309, poz. 9580 z późn. zm.) (plik pdf do pobrania),

 • innych przepisów prawa, w tym w szczególności:

 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

 • ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,

 • ustawy dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

 • ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych,

Załączniki: