null

Remont w lokalu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Najemca jest obowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym określonym odrębnymi przepisami oraz przestrzegać porządku domowego. Najemca jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku, jak dźwigi osobowe, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.

Najemcę obciąża naprawa i konserwacja:

 • podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych;
 • okien i drzwi;
 • wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą;
 • trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą;
 • osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów oraz osprzętu anteny zbiorczej;
 • pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych elementów;
 • etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zostało ono zainstalowane na koszt wynajmującego, także jego wymiana;
 • przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności;
 • innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych przez:
 • malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów,

 • malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych.

Jeżeli chcesz przeprowadzić remont lokalu którego jesteś najemcą złóż wniosek o zawarcie porozumienia remontowego.

​We wniosku wskaż zakres planowanego remontu.

W przypadku dokonania przebudowy będziesz zobowiązany do:

 • ​wystąpienia do wydziału właściwego w sprawach architektury i budownictwa ul. J. Słowackiego 6/8, Wspólnoty Mieszkaniowej, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w celu uzyskania stosownej zgody (jeżeli budynek jest ujęty w ewidencji zabytków);
 • zlecenia robót wykonawcy posiadającemu stosowne uprawnienia;
 • zgłoszenia na piśmie do ZGN i administratora budynku terminu rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych;
 • zapewnienia pełnienia nadzoru nad robotami przez osobę do tego uprawnioną;
 • zgłoszenia na piśmie do ZGN odbioru wykonanych robót;
 • ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie mogą wyniknąć w związku z prowadzonymi robotami i do niezwłocznego ich usunięcia we własnym zakresie i na własny koszt.