null

Specjalista w Dziale Lokali Użytkowych 1/2022

Drukuj otwiera się w nowej karcie

DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista w Dziale Lokali Użytkowych

                                                              1 etat – stanowisko w pełnym wymiarze czasu pracy

Na wskazane stanowisko mogą kandydować obywatele Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6 % .

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z najmem lokali użytkowych,

 • przygotowywanie wniosków i projektów uchwał na Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w zakresie merytorycznej działalności działu,

 • przygotowywanie pełnej dokumentacji najmu wolnych lokali użytkowego zgodnie z wydaną dyspozycją,

 • przyjmowanie interesantów w sprawach związanych z zakresem obowiązków, rozpatrywanie spraw wnoszonych przez tych interesantów,

 • sporządzanie sprawozdań, informacji oraz wykonywanie innych zadań związanych z działalnością Działu Lokali Użytkowych,

 • udział w organizowaniu konkursów i przetargów na najem lokali użytkowych,

 • udział w wizjach terenowych, w tym komisjach organizowanych przez inne komórki organizacyjne Zakładu lub inne jednostki m.st. Warszawy w zakresie merytorycznej działalności działu,

 • udzielanie oferentom pełnej informacji odnośnie lokali przeznaczonych do wynajęcia.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

 • praca biurowa,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

 • budynek nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich, toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózkach inwalidzkich,

 • pomieszczenie biurowe zlokalizowane na pierwszym piętrze (brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózkach inwalidzkich).

 

Wymagania niezbędne: (wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku)

 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2021 poz. 1834),

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • nieposzlakowana opinia;

 • wykształcenie minimum średnie,

 • staż pracy przy wykształceniu średnim minimum 5 lat, przy wykształceniu wyższym minimum 4 lata.

 

Wymagania dodatkowe: (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku)

 • znajomość regulacji prawnych w zakresie: ustawy o pracownikach samorządowych,  ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o gospodarce nieruchomościami, zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie najmu lokali użytkowych, pracowni twórczych oraz dzierżaw, innych aktów prawa miejscowego w zakresie najmu lokali użytkowych

 • znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel);

 • znajomość programu ZSI Softhard.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-       życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej

 • list motywacyjny;

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy (kopie świadectw pracy; w przypadku pozostawania w zatrudnieniu oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu nie starszy niż 1 miesiąc);

 • pisemne oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy  o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2021 poz. 1834); *

 • pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ;*

 • pisemne oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego”; *

 • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjna Administratora – Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy; *

 • pisemne oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii; *

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w      zatrudnieniu, w przypadku gdy znajdują się w gronie najlepszych kandydatów, zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1834).

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie pocztą kompletu dokumentów w terminie do 6 lutego  2022 r.

lub złożenie osobiście w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Interesanta Zakładu pod adresem:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

01-641 Warszawa ul. Marii Kazimiery 1

z dopiskiem –  Specjalista w Dziale Lokali Użytkowych (nr ref. 1/2022)

oraz podaniem imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania (miejscowości)

O dotrzymaniu terminu dostarczenia decyduje data wpływu dokumentów do Zakładu.

OFERTY ODRZUCONE ZOSTANĄ KOMISYJNIE ZNISZCZONE

 

Załączniki: