null

Zasady dzierżawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zasady udostępniania gruntów w formie umowy dzierżawy reguluje Zarządzenie Nr 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy (z późn. zm.).

Uwagi:

Przed zawarciem umowy dzierżawy na okres powyżej 3 miesięcy, przygotowywany jest i podawany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Wykaz sporządza się i podaje do publicznej wiadomości, jeżeli po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

​Gdy z wnioskiem o dzierżawę gruntu zwróci się więcej niż jeden wnioskodawca, nieruchomości m.st. Warszawy wydzierżawia się na podstawie przetargu (konkursu ofert).

​Minimalne stawki czynszu dzierżawnego netto uwzględniające cele dzierżawy zostały określone w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy (z późn. zm.).

​Stawki czynszu mogą być aktualizowane raz w roku.

​Tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń wydzierżawiającego wynikających z umowy, dzierżawca może być zobowiązany do wpłacenia kaucji pieniężnej i/lub poddania się rygorowi egzekucji stosownie do art. 777 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu postępowania cywilnego. Sposób zabezpieczenia umowy zależy od rodzaju umowy i celu dzierżawy.

Zarządzenie nr 811/2017 z 5.05.2017 r.