Deklaracja dostępności strony informacyjnej Zakładu Gospodarowania Nieruchomości w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Żoliborz zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony informacyjnej Zakładu Gospodarownia Nieruchomościami w dzielnicy Żoliborz(link otwiera się w nowej karcie).

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Najpoważniejsze zidentyfikowane ograniczenia dostępności:
Niektóre zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości;
W niektórych materiałach multimedialnych brakuje napisów dla niesłyszących, transkrypcji oraz opisów tekstowych;
Sporadycznie pojawiają się błędy w opisach i treściach przycisków oraz linków.

Wyłączenia

Mapy
Dokumenty archiwalne opublikowane przed 23 września 2018 roku
Treści zewnętrzne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

 • Adriana Pawlak
 • E-mail: apawlak@zgnzoliborz.waw.pl
 • Telefon: +48223903626

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie,
 • złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę. Można również złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)


Dostępność architektoniczna


Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy znajdują się Warszawie przy ul. Marii Kazimiery 1
Obsługa mieszkańców prowadzona jest w Biurze Obsługi Interesantów (BOI) w budynku siedziby głównej Zakładu.
BOI zlokalizowane jest na parterze, wejście od strony ul. Potockiej. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Zakładu.
Brama i drzwi otwierana do zewnątrz.
Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest podjazd, przed wejściem znajduje się przycisk dzwonka przeznaczonego dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na drzwiach wejściowych do BOI umieszczona jest tabliczka informacyjna z kodem NFC oraz napisem w brajlu. Wprowadzone zostały „godziny ciszy” od poniedziałku do piątku w godzinach 10-12.

Obsługa interesanta prowadzona jest w Biurze Obsługi Interesantów znajdującym się na parterze budynku.
W przypadku konieczności dotarcia interesanta do właściwej komórki Zakładu, istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby u pracownika ochrony, którego stanowisko pracy znajduje się na parterze.
Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem, przy wejściu od ul. Potockiej, wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Znajduje się ono na wprost wejścia na teren Zakładu.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W BOI zamontowana jest pętla indukcyjna.
Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym, po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.